Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 29.09.2021/Pykälä 51


 

Poikkeamishakemus

 

YMPLTK 29.09.2021 § 51  

636/10.03.00.01/2021  

 

 

Valmistelija Rakennustarkastaja Raimo Haverinen, 040 488 3751,

 raimo.haverinen@lapinlahti.fi.

 

 

Hakija

---------------------------------- 154, 73100 Lapinlahti

 

Rakennuspaikka

Lapinlahti, Ollikkala, 402-412------, Tila---------, pinta-ala 1,2884 ha.

 

Hakemus

Poikkeusta haetaan Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan määräyksestä rakennusoikeuden ylitykselle (300 k-m2).

Hakijan mukaan vaikutukset ympäristöön ovat vähäiset. Hakijalla on tarkoitus rakentaa rakennuspaikalle uusi talousrakennus.

Rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle ja alueen muulle järjestämiselle.

 

A-1\1 kaavamerkintä tarkoittaa " Asuntoalue

Alue on tarkoitettu ympärivuotiseen asntukseen rakennuslain 4 §:ssä haja-asutuksena. Rakennuspaikalle saa rakentaa asninrakennukset lisäksi saunarakennuksen ja talousrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 250 k-m2.

Numero osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäårän alueella."

 

Rakentamisrajoitus

Hanke edellyttää poikkeamista maankäyttö- ja rakennuslain 72

§:n 1 mom. mukaisesta rantarakentamisesta.

 

Poikkeamisvalta

Rakennuspaikka on yleiskaavan A-1\1 - alueella ja kyseessä on poikkeaminen

yleiskaavamääräyksestä. Toimivalta poikkeamistarpeiden tutkimiseen ja

ratkaisemiseen on Lapinlahden kunnan ympäristölautakunnalla (MRL171 §).

 

Alueen kuvaus

Rakennuspaikka sijaitsee Saaristotien varrella Suolahden alueella Onkiveden rannalla yleiskaavoitetulla alueella. Rakennuspaikan rakennusoikeus yleiskaavan perusteella on 250 k-m2. Alueella ei ole ranta-asemakaavaa.  Rakennuspaikalla on entuudetaan asuinrakennus ja useita talousrakennuksia.

 

Käytetty rakennusoikeus

Nykyiset rakennukset     417 k-m2

Rakennettava talousrakennus    103 k-m2

Käytetty rakennusoikeus rakentamisen jälkeen 520 k-m2                                                        

 

Rakennusoikeuden ylitys                            270 k-m2

 

Poikkeamisen edellytykset

Rakennushanke edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaista

poikkeamista rakennuksen rakennusoikeuden ylittämiselle.

Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle ja alueiden

käytön muulle järjestämiselle. Haettuun lupaan suostuminen ei vaaranna lupakäsittelyssä maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimusta. Myönteiselle poikkeamisratkaisulla on olemassa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n tarkoittamat edellytykset. Rakennuspaikalla rakennukset ovat sijoitettu rakennuspaikalla hajalleen, suunniteltu rakennus sijoittuu n. 37 m etäisyydelle rannasta sekä riittävän kauas muista rakennuksista.

 

Rakennusjärjestys

Rakennushankkeen ei ole esitetty eikä havaittu olevan ristiriidassa

rakennusjärjestyksen kanssa.

 

Naapurin kuuleminen (2 kpl) suoritettiin hakijan toimesta. Naapureilla ei ole

huomautettavaa hankkeesta.

 

Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Raimo Haverinen,

puh. 040 4883751 tai raimo.haverinen@lapinlahti.fi.

 

Oheismateriaalina on sijaintikartta ja asemapiirros

 

 

Esittelijä Rakennustarkastaja

 

Päätösehdotus Ympäristölautakunta myöntää poikkeamisluvan.

Poikkeamislupapäätös on voimassa kaksi vuotta.
Poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa tulee hakea kahden vuoden kuluessa
päätöksen antamisesta.

Perustelut:
Naapurilla ei ole ollut huomautettavaa hakemuksen johdosta.
Rakentamisen ei havaita:
1 ) aiheuttavan haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön
muulle järjestämiselle;
2 ) vaikeuttavan luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
3 ) vaikeuttavan rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoittei- den
saavuttamista; eikä
4 ) johtavan vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttavan
merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 72 §, 116 §, 117 § ja 171 §.

 

Päätös Jenni Rönkkö jääväsi itsensä tämän pykälän ajaksi. Puheenjohtajana toimi tämän pykälän ajan Anne Niiranen.

Ympäristölautakunta päätti myöntää poikkeamisluvan.

Poikkeamislupapäätös on  voimassa kaksi vuotta.
Poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa tulee hakea kahden vuoden kuluessa
päätöksen antamisesta.

Perustelut:
Naapurilla ei ole ollut huomautettavaa hakemuksen johdosta.
Rakentamisen ei havaita:
1 ) aiheuttavan haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön
muulle järjestämiselle;
2 ) vaikeuttavan luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
3 ) vaikeuttavan rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoittei- den
saavuttamista; eikä
4 ) johtavan vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttavan
merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 72 §, 116 §, 117 § ja 171 §.