Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 29.09.2021/Pykälä 52


 

Poikkeamishakemus

 

YMPLTK 29.09.2021 § 52  

643/10.03.00.01/2021  

 

 

Valmistelija Rakennustarkastaja Raimo Haverinen, 040 488 3751,

 raimo.haverinen@lapinlahti.fi

 

Hakija

 

--------------------------------- 11, 73200 Varpaisjärvi

 

Rakennuspaikka

 

Lapinlahti, Jumiskylä, 402-424---- ja 402-424-----

Tila------------ 5,2 ha ja -------- vuokra-alue 1,0002 ha

Osoite: ---------------, 73230 Syvärinpää

 

Hakemus

 

Haetaan poikkeuslupaa uudisrakennusten rakentamiseksi kaava-alueen ulkopuolelle rantavyöhykkeelle. Poikkeusta haetaan myös 300 m2 rakennusoikeuden ylitykselle 140m2.

 

Hakijalla on tarkoitus rakentaa olemassaolevien kalankasvatusalueiden ympärille matkailua palvelevia rakennuksia.

 

Huoltorakennus, varasto ja jätekatos  140 k-m2

Kolme lomarakennusta yht.   240 k-m2

Rantasauna      20 k-m2

Kota                             40 k-m2

Yhteensä       440 k-m2

 

Kolme lomamökkiä ja sauna sekä jatekatos sijoittuvat Lapinlahden kunnanlta vuokratulle maa-alueelle. Muut rakennukset sijoittuvat hakijan omistamalle maa-alueelle.

 

Rakentamisrajoitus

 

Rakentaminen ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa

tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena (maankäyttö-  ja rakennuslaki 72.1 §).

 

Poikkeamisvalta

 

Toimivalta poikkeamistarpeiden tutkimiseen ja ratkaisemiseen on Lapinlahden

kunnan ympäristölautakunnalla (MRL171 §).

 

Alueen kuvaus

 

Rakennukset tulisivat asemapiirroksen mukaan sijoittumaan kaavoittamattomalle alueelle Vuorisenjoen rannalle lähelle Alimmaisen järveä.

 

Rakennusoikeus on rakennusjärjestyksen perusteella rakennuspaikka kohtaisesti 300 k-m2. Rakennuspaikka sijoittuu osittain hakijan omistamalle maa-alueelle sekä kunnan vuokra-alueelle. Rakennukset sijoittuvat rakennettujen kala-altaiden läheisyyteen, hakijalla on tarkoitus rakentaa majoitustoimintaa varten vuokramökkejä sekä rakentaa erillinen huoltorakennus kalakäsittelyä varten. Lomamökkien jätevedet tultaisiin käsittelemään keskitetysti yhteispuhdistamolla. Lomamökit olisivat hakemuksen mukaan kesäkäyttöisiä, alueelle sähköntuontanto hoidettaisiin aurinkopaneleiden katta sekä aggregaatilla.

 

Kaavatilanne

 

Suunnittelualueella on voimassa Pohjois-Savon maakuntakaava (vahvistettu 2011, muutokset 2014, 2016 ja 2018) Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 (vahvistettu 2016, muutokset 2018), Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava (vahvistettu 2014, muutokset 2018). Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 1. vaihe (hyväksytty 2018).

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 2.vaiheen laatiminen on käynnissä ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä syksyllä 2019, ja on uudelleen laitettu nähtäville tulleilla täydennyksillä, jotka koskevat mm. Joroisten kuntaa ja 5-tietä

 

Rakennusjärjestys

 

Hanke poikkeaa rakennusjärjestyksestä 300 m2 rakennusoikeuden ylityksen suhteen, muilta osin ei ole ristiriitaa rakennusjärjestyksen kanssa.

 

Kuuleminen ja vastineet

 

Naapureiden kuuleminen suoritettiin hakijan toimesta ja naapureilla ei ollut

huomauttamista hakemuksen johdosta.

 

Kaavoittajan lausunto ( Päivi Silsten)

----------------- on hakenut poikkeamista rakentaakseen kolme lomarakennusta yht. 240 k-m2, huoltorakennuksen, varaston ja jätekatoksen 140 k-m2, rantasauna 20 k-m2 ja kodan 40 k-m2 Lapinlahden kunnassa sijaitsevalle 52000 m² kiinteistölle ja 10000 m2 vuokra-alueelle Lassilantien läheisyyteen.

 

Alueella voimassa olevassa Pohjois-Savon Maakuntakaavassa, Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavassa, tuulivoimamaakuntakaavassa ja Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 1. vaiheessa ei kiinteistön - ja vuokra-alueelle ole merkitty kaavamerkintöjä ja määräyksiä. 2.vaiheen laatimisen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ei ole kiinteistölle ja vuokra-alueelle ole esitetty muutoksia.

 

Alueella ei ole voimassa olevia yleis- ja asemakaavoja tai ranta-asemakaavoja.

 

Rakennuspaikka täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa asetetun ehdon

rakennuspaikan koosta. Haettu rakennuspaikka sijoittuu ranta- alueelle. Rajautuen etelässä vuokra-alueen rajaan ja metsäalueeseen, itäosassa metsä - ja joenranta alueeseen, sekä länsi- ja pohjoisosassa puustoalueeseen.

 

Haetulle rakennuspaikalle kulkuyhteys on asemapiirroksessa osoitettu

-------------- erkanevalla yhdystiellä.

Rakennuspaikat ei rajaudu rakentuneisiin rakennuspaikkoihin, ja ne sijoittuvat Alimmaisen ja joen läheisyyteen.

 

Hakemuksen mukaisella poikkeamisella ei ole MRL:n tarkoittamaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

Yleisesti kaavoituksessa pienten järvien, latvavesistöalueilla ja jokialueilla käytettyjen rantamitoituksessa huomioidaan vesistön herkkyys tavanomaista pienemmällä mitoituksella.

 

Tehdyn mitoitusrantaviivan perusteella kohdekiinteistölle, sekä vuokra-alueelle voidaan muodostaa kaksi rantarakennuspaikkaa. Kolme lomarakennusta tulisi sijoittaa samaan pihapiiriin. Tulevaisuudessa jos yritystoiminta mahdollisesti vaatii lisärakentamista. Rakentamiseen tarvittava rakennusoikeus on ratkaistava alueen kaavoittamisella.

 

Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Raimo Haverinen,

puh. 040 4883751 tai raimo.haverinen@lapinlahti.fi.

Oheismateriaalina on sijaintikartta, vuokrasopimuksen liitekartta ja asemapiirros.

 

 

Esittelijä Rakennustarkastaja

 

Päätösehdotus Ympäristölautakunta myöntää poikkeamisluvan.

Perustelut
Poikkeamishakemus käsittää huoltorakennuksen, varaston, jätekatoksen, kolmen vuokramökin, rantasaunan ja kodan rakentamisen Vuorisenjoen läheisyyteen.

Alue on harvaan rakennettua ranta-aluetta. Kyseessä on rakentaminen ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle.
Maankäyttö- ja rakennuslain 72.1 §:n mukaisesti rakennusta ei saa rakentaa meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ellei alueella ole
voimassa asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on
erityisesti määrätty yleiskaavan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen
perusteena.
Poikkeamisen voi maankäyttö- ja rakennuslain 171.1 §:n mukaan
tuolloin myöntää Lapinlahden kunnan ympäristölautakunta mikäli poikkeamisen
edellytykset ovat olemassa.

Poikkeamisen edellytyksistä maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään muun
ohella, että poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan
toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Rakentaminen ei saa
myöskään vaikeuttaa luonnonsuojelun eikä rakennetun ympäristön suojelemista
koskevien tavoitteiden saavuttamista. Rakentaminen ei saa johtaa vaikutuksiltaan
merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Aiotulla rakentamisella ei ole haitallisia vaikutuksia rantaluontoon
tai -maisemaan. Rakentaminen ei vaaranna maanomistajien
yhdenvertaista kohtelua eikä riittävien yhtenäisten rakentamattomien alueiden
jäämistä ranta-alueelle.
Haettu rakentaminen ei edellä sanotun perusteella aiheuta haittaa kaavoitukselle
tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.
Alueella ei ole tiedossa sellaisia luontoon tai rakennettuun ympäristöön liittyviä
arvoja, että aiottu rakentaminen vaikeuttaisi luonnonsuojelun tai rakennetun
ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Poikkeamisen myöntäminen ei johda myöskään vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia, kun otetaan huomioon kunnan mahdollisuus liittää rakennuslupapäätökseen tarvittavat ehdot muun ohella jätevesien käsittelemisestä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Kaavoittajan lausunnon mukaiset perustelut.

Oikeudelliset edellytykset poikkeamisen myöntämiselle ovat siten olemassa.

Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 72 §, 116 §, 117 §, 171§, 173 § ja 174§
Lapinlahden kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet
1.1.2020

Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet

Poikkeamislupapäätös on voimassa kaksi vuotta.
Poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa tulee hakea kahden vuoden kuluessa
päätöksen antamisesta.

Naapureiden kuuleminen on suoritettu eikä haketta ole vastuttettu. Hakijan toimesta on naapureita kuultu.


 

 

Päätös Ympäristölautakunta päätti myöntää poikkeamisluvan.

Perustelut
Poikkeamishakemus käsittää huoltorakennuksen, varaston, jätekatoksen, kolmen vuokramökin, rantasaunan ja kodan rakentamisen Vuorisenjoen läheisyyteen.

Alue on harvaan rakennettua ranta-aluetta. Kyseessä on rakentaminen ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle.
Maankäyttö- ja rakennuslain 72.1 §:n mukaisesti rakennusta ei saa rakentaa meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ellei alueella ole
voimassa asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on
erityisesti määrätty yleiskaavan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen
perusteena.
Poikkeamisen voi maankäyttö- ja rakennuslain 171.1 §:n mukaan
tuolloin myöntää Lapinlahden kunnan ympäristölautakunta mikäli poikkeamisen
edellytykset ovat olemassa.

Poikkeamisen edellytyksistä maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään muun
ohella, että poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan
toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Rakentaminen ei saa
myöskään vaikeuttaa luonnonsuojelun eikä rakennetun ympäristön suojelemista
koskevien tavoitteiden saavuttamista. Rakentaminen ei saa johtaa vaikutuksiltaan
merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Aiotulla rakentamisella ei ole haitallisia vaikutuksia rantaluontoon
tai -maisemaan. Rakentaminen ei vaaranna maanomistajien
yhdenvertaista kohtelua eikä riittävien yhtenäisten rakentamattomien alueiden
jäämistä ranta-alueelle.
Haettu rakentaminen ei edellä sanotun perusteella aiheuta haittaa kaavoitukselle
tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.
Alueella ei ole tiedossa sellaisia luontoon tai rakennettuun ympäristöön liittyviä
arvoja, että aiottu rakentaminen vaikeuttaisi luonnonsuojelun tai rakennetun
ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Poikkeamisen myöntäminen ei johda myöskään vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia, kun otetaan huomioon kunnan mahdollisuus liittää rakennuslupapäätökseen tarvittavat ehdot muun ohella jätevesien käsittelemisestä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Kaavoittajan lausunnon mukaiset perustelut.

Oikeudelliset edellytykset poikkeamisen myöntämiselle ovat siten olemassa.

Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 72 §, 116 §, 117 §, 171§, 173 § ja 174§
Lapinlahden kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet
1.1.2020

Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet

Poikkeamislupapäätös on voimassa kaksi vuotta.
Poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa tulee hakea kahden vuoden kuluessa
päätöksen antamisesta.

Naapureiden kuuleminen on suoritettu eikä haketta ole vastuttettu. Hakijan toimesta on naapureita kuultu.