Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Palvelulautakunta
Pöytäkirja 19.10.2021/Pykälä 126


TA Sosiaali- ja terveys

 

Talousarvion 2021 muutos sosiaali- ja terveysosastolla

 

PALVLTK 19.10.2021 § 126  

598/02.02.00/2021  

 

 

Valmistelija Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö Anne Waldèn, 0404883022

 anne.walden@lapinlahti.fi

 

 Palvelulautakunta on kokouksessaan 28.9.2021 §117 käsitellyt talousarvion 2021 muutoksen sosiaali- ja terveysosastolla ja päätti esittää muutosta kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle käsiteltäväksi.

 

 Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 4.10.2021 §233  kunnan talousarvion määrärahojen muutosta 2021. Kunnanhallitus päätti palauttaa lisätalousarvion lautakunnalle valmisteltavaksi siten, että sosiaali- ja terveysosaston nettomenot ovat enintään 41,0 miljoonaa euroa (ylitys max 2,8 miljoonaa euroa).

Sosiaali- ja terveysosastoilla on aloitettu toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi. Kaikki hankinnat keskeytetään kuluvalla talousarviovuodella. Ainoastaan välttämättömät hankinnat tehdään. Maksullisia koulutuksia ei myönnetä. Sijaisia palkataan ainoastaan kaikkein välttämättömiin sijaisuuksiin ja vapautuvien virkojen ja toimien kohdalla menetellään samoin.  Lisätalousarvion määrärahojen tarvetta tarkennettu syyskuun ennusteen perusteella.

Sosiaalitoimen osalta tulot ylittyvät. Ennustetta parantaa tulojen kasvu. Tulot ylittyvät ennusteen mukaan noin kolmellakymmenellä tuhannella eurolla. Sosiaalitoimen palkat ovat tarkentuneet edellisen ennusteen jälkeen siten, että palkkakustannukset jäävät aiempaa ennustetta pienemmiksi noin kymmenellä tuhannella eurolla. Ylitystä tulee Lastensuojelun ostopalveluissa, perhehoidossa ja ICT kustannuksissa. Palvelujen ostoissa ylitysennuste on pienentynyt noin 150 000 eurolla. Suurin yksittäinen vähennys on asiakaspalvelujen ostoissa muilta noin 62 000euroa. Sosiaalitoimi ylittää talousarvion 182 797 eurolla.

Vammais- ja kehitysvammapalvelujen tulosalueella tulot alittuvat asiakasmaksulain tuomien muutosten ja koronan vaikutusten vuoksi, mutta tuloennuste loppuvuodelle on parantunut kymmenellä tuhannella eurolla toimintojen "avautumisen " vuoksi. Menot ylittyvät palkkojen ja henkilöstömenojen osalta osin koronan aiheuttaman henkilöstön lisätarpeen ja osin asiakkaiden kuntoisuuden huononemisen vuoksi. Palkoissa ja palkkioissa on noin 74 000 € lisätarve, mikä johtuu koronan vuoksi palkatusta lisähenkilöstöstä, erilliskorvausten ja sijaisten tarpeesta. Sen sijaan vakinaisten palkkoihin on kulunut arvioitua vähemmän. Palvelujen ostot ylittyvät noin 500 300 € ja avustukset 43 000 € ylittyvät asiakkaiden kasvaneen hoidon- ja palveluntarpeen lisääntymisen ja erityishoidon- ja huolenpidon tarpeen vuoksi. VPL kuljetusten ja henkilökohtaisen avun käyttö on ollut arvioitua suurempaa.

Vammaispalvelut ylittävät talousarvion 700 643 eurolla.

 

Perusterveydenhuollon tulosalueella tulot alittavat talousarvion 136 609 €, sillä korona on yleisvaarallinen tauti, jonka tutkimus ja hoito ovat asiakkaalle maksuttomia. Lisäksi 1.7.2021 voimaan tullut asiakasmaksulain muutos pienentää tulokertymää ennakoitua enemmän. Menojen osalta ylitystä on palkoissa 317 401 €, mikä johtuu vuodeosaston alkuvuoden vierihoidon kustannuksista, alakanttiin arvioiduista sijaismäärärahoista sekä koronan aiheuttamasta lisähenkilöstön tarpeesta noin 5,3 htv, sisältäen tartuntatautilääkärin työpanosta 0,2 htv. Hammashuollossa tapahtuneiden henkilöstömuutosten vuoksi on tullut lisäkustannuksia oikojahammaslääkärin palkoista 70 000 € sekä hammashoitajan ja hammaslääkärin sijaisen palkoista.

 

Palkkojen ylitykseen vaikuttaa myös se, että vuodeosaston paikkalukua ei pystytty suunnitellusti laskemaan, potilaiden määrän ja hoitoisuuden vuoksi. Palkkojen ylitykseen on johtanut myös kasvanut hoidon tarve ja "hoitojonojen" ruuhkautuminen hoitoketjun kaikilla tasoilla. Potilaat joutuivat odottamaan tarvitsemaansa hoitoa pitkiäkin aikoja kalliimmissa yksiköissä. Lisäksi sijaismäärärahat ylittyvät yllättävien sijaistarpeiden vuoksi. 

 

Perusterveydenhuollossa palvelujen osto ylittää talousarvion noin 80 000 €, mikä johtuu korona näytteiden kustannuksista, asiakaspalvelujen ostosta kuntayhtymiltä, ICT-palvelujen ostosta ja muista pienemmistä ylityksistä mm. pesulapalvelut ja henkilökuljetukset. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta talousarvion arvioitu ylitys tulee olemaan vajaa 300 000 €, mikä aiheutuu hoitotarvikkeista, lääkkeistä ja kalustohankinnoista. Perusterveydenhuollossa talousarvion ylitys on 979 036 €.

 

Erikoissairaanhoidon tulosalueella menot ylittyvät 1 290 926 € hoitovelan purkamisen vuoksi. Erikoissairaanhoidon hoitovelkaa ja kustannuksia loppuvuodelle on vaikea arvioida, sillä tilanne muuttuu koko ajan. Syyskuun toteutuman perusteella kustannusten kasvu palvelujen oston osalta on hidastunut noin 180 000 €.

 

Vanhuspalvelujen tulosalueella tuloihin vaikuttaa valtionkonttorin korvauksen määrä vuosittain ja asiakasmäärän suuri vaihtelu vuosittain.

Vanhuspalveluissa menot ylittyvät palkkojen ja palkkioiden 233 167 € sekä henkilösivukulujen 48 371 €. Vakinaisen henkilöstön palkat alittavat budjettivarauksen, mutta sijaisten palkat ja erilliskorvaukset ylittyvät. Tulosalueella on paljon lakisääteisiä vapaita sekä osa-aikaistamisia, mikä on aiheuttanut suuren sijaisten tarpeen. Oppisopimuksessa olevan henkilöstön palkat kasvattavat sijaismäärärahojen tarvetta. Oppisopimuskoulutusta on ollut pakko lisätä, jotta voimme turvata lakisääteisen vanhuspalvelujen mitoituksen noston. Vanhuspalveluja on lisäksi "kurittanut" henkilöstön vaihtuvuus ja erityisen huono saatavuus.

 

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta budjetti alittuu 87 947 €, koska osa kustannuksista on siirtynyt paikkatietojärjestelmän muutoksen vuoksi perusterveydenhuollon menoiksi. Vanhuspalvelujen lisätalousarvion tarve on 255 393 €.

 

Ruokapalvelujen tulosalueella hintojen nousu näkyy aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta menojen ylittymisenä 30 700 €. Myös tulot pienenevät 9 243 €. Palkkoihin ja palkkiot näyttäisivät alittuvan noin kymmenellä tuhannella eurolla. Ruokapalveluissa vaikuttaa menokehitystä huonontavasti elintarvikkeiden hintojen nousu ja rahtimaksujen korotukset. Ruokapalvelujen tulosalueella talousarvion määrärahat näyttäisivät riittävän.

 

Ympäristöterveydenhuolto on lisätalousarviossa oletettu toteutuva ennusteen mukisesti.

Sosiaali- ja terveysosastolla on otettu huomioon talousarviota laadittaessa koronasta aiheutuvia kustannuksia vain kuuden kuukauden ajalle. Tämä on tuonut pandemian jatkuessa ylityksiä lähes kaikilla tulosalueilla. Talousarviota laadittaessa ei ollut tietoa siitä, miten valtio korvaa koronasta aiheutuneet kustannukset kunnille. Kuluvan vuoden koronasta aiheutuvat kustannukset henkilöstökulut huomioiden tulee olemaan vajaa miljoona euroa. Tämä tosin riippuu loppuvuoden aikana pandemian laajuudesta.

Kokonaisuudessaan sosiaali- ja terveysosastolla ei ollut mahdollista päästä miljoonan euron supistukseen lisätalousarvion osalta vaarantamatta kuntalaisten lakisääteistä hoitoa, hoivaa ja palvelujen tarpeeseen vastaamista.

Sosiaali- ja terveysosaston lisätalousarviota on tarkennettu siten, että tarve on  3 164 099 euron lisätalousarviolle aikaisemmin esitetyn 3,8 miljoonan sijaan.

Liitteenä tuloslaskelma. 

 

 

Esittelijä Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö

 

Päätösehdotus Palvelulautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se muuttaa sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2021 talousarviota liitteen mukaisesti.

 

Päätös Palvelulautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se muuttaa sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2021 talousarviota liitteen mukaisesti.