Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Palvelulautakunta
Pöytäkirja 19.10.2021/Pykälä 127


Sivistysosaston tuloslaskelma_lisätalousarvio

 

Talousarvion 2021 muutos sivistysosastolla

 

PALVLTK 19.10.2021 § 127  

598/02.02.00/2021  

 

 

Valmistelija Sivistysosaston osastopäällikkö Rainer Leskinen, 040 4883 221, rainer.leskinen@lapinlahti.fi

 

 Palvelulautakunta on kokouksessaan 28.9.2021 §119 käsitellyt talousarvion 2021 muutoksen sivistysosastolla ja päätti esittää muutosta kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle käsiteltäväksi.

 

 Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 4.10.2021 §233  kunnan talousarvion määrärahojen muutosta 2021. Kunnanhallitus päätti palauttaa lisätalousarvion lautakunnalle valmisteltavaksi siten, että sivistysosaston nettomäärärahat eivät ylity.

Sivistysosastolla on aloitettu toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi. Kaikki hankinnat keskeytetään kuluvalla talousarviovuodella. Ainoastaan välttämättömät hankinnat tehdään. Maksullisia koulutuksia ei myönnetä. Sijaisia palkataan ainoastaan kaikkein välttämättömiin sijaisuuksiin. Perusopetuksessa ei oteta ulkopuolisia sijaisia, vaan sijaisuudet hoidetaan oman työn ohessa tai koulunkäynninohjaajat toimivat sijaisina. Mikäli oppilaan turvallisuuden takaaminen vaatii sijaista, voidaan sijainen palkata yksittäisille oppitunneille. 

Perusopetuksen tulot alittuvat ennakoitua vähemmän. Ennustetta parantaa muista kunnista sijoitettujen lasten määrän kasvaminen. Tulot alittuvat ennusteen mukaan tuhannella eurolla. Perusopetuksen palkat ovat tarkentuneet edellisen ennusteen jälkeen siten, että palkkakustannukset jäävät aiempaa ennustetta pienemmiksi. Palkkakustannukset alentuvat Matin ja Liisan koulun sekä Varpaisjärven koulun ryhmien määrän vähenemisen myötä. Lisäksi sijaiskustannuksissa tullaan säästämään. Palvelujen ostot tulevat lisääntymään, koska lukion ja peruskoulun ICT-kustannukset ja leasingkustannukset sekä Viisu-rakennuksen leasingkustannukset kohdentuvat perusopetuksen alla oleviin ATK-kustannuksiin. Kustannukset ylittyvät 70 000 eurolla. Perusopetus ylittää talousarvion 71 000 eurolla. 

Lukion tulosalueella ei otettu huomioon talousarviota laadittaessa oppivelvollisuuden laajentamisesta aiheutuvia kustannuksia. Talousarviota laadittaessa oletuksena oli, että valtio korvaa oppivelvollisuuden laajentamisesta aiheutuneet kustannukset. Valtion korvaus ei kuitenkaan kata todellisia kustannuksia. Lukiolla palvelujen ostot tulevat toteutumaan 20 000 € ennakoitua pienem. Oppimateriaalikustannukset kasvattavat lukion menoja 35 000 euroa. Lukion menojen ennakoidaan kasvavan 17 000 eurolla. Tulojen ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti. 

Kulttuuri- ja nuorisopalveluiden osalta toimintatuotot toteutuvat ennusteen mukaan 20 000 euroa talousarviota suurempina. Menot eivät toteudu myöskään talousarvion mukaisesti. Aineissa tarvikkeissa ja tavaroissa sekä palveluiden hankintaa tehdään suunniteltua vähemmän. Sekä kirjastolla että nuorisotoimessa on ollut avoimia toimia, jotka ovat olleet osan talousarviovuodesta täyttämättä. Toimintamenot alittuvat 90 000 eurolla. Toimintakate alittuu 110 000 eurolla. 

Varhaiskasvatuksen tulosalueella tulot alittavat ennusteen mukaan talousarvion 25 000 eurolla. Syynä tulojen alittumiseen on varhaiskasvatuksen maksujen tulorajojen muuttuminen, joka pudottaa varhaiskasvatuksen maksuja. Menoissa erityisesti palkkakustannukset ovat olleet alkuvuodesta ennustettua suuremmat. Palkkakustannusten nousu tasaantuu syksyn aikana, sillä henkilöstön määrä on pienempi kuin keväällä. Palvelujen ostot ja tarvikkeet alittavat talousarvion. Toimintamenot alittuvat 15 000 eurolla. Varhaiskasvatuksen toimintakate ylittyy 10 000 eurolla. 

Tukipalveluiden tulosalueella toimintatulot ylittyvät hankkeiden johdosta 12 000 eurolla. Hankkeiden seurauksena myös maksetut palkat ylittyvät. Toimintamenot ylittyvät 24 000 euroa. Tukipalvelujen talousarvion valmistelussa ei ollut tiedossa Koppi ja kiinni-harrastamisen Suomen malli/Lapinlahti hankkeelle haettavan rahoituksen suuruutta. Tukipalveluiden toimintakate alittaa talousarvion 12 000 eurolla. 
 
Kokonaisuudessaan sivistysosaston talousarvio toteutuu alkuperäisen talousarvion mukaisesti. Liitteenä tuloslaskelma. 

 

Esittelijä Sivistysosaston osastopäällikkö

 

Päätösehdotus Palvelulautakunta päättää, että sivistysosasto pysyy alkuperäisessä talousarviossa tarkentuneesta ennusteesta ja aloitetuista säästötoimenpiteistä johtuen ja saattaa tämän kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös Palvelulautakunta päätti, että sivistysosasto pysyy alkuperäisessä talousarviossa tarkentuneesta ennusteesta ja aloitetuista säästötoimenpiteistä johtuen ja saattaa tämän kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle tiedoksi.