Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 30.05.2022/Pykälä 103 

Ravitsemuspalveluiden tuottaminen

 

Kunnanhallitus 21.02.2022 § 35 

 

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Janne Airaksinen, 040 488 3011, janne.airaksinen@lapinlahti.fi

 

 Kunnanhallitus keskusteli 7.12.2021 § 282 tukipalveluiden uudelleen järjestelyiden aloittamisesta, koska hyvinvointialueen muodostumisella on merkittävä vaikutus niiden tuottamiseen kunnassa jatkossa.  Johtavat viranhaltijat saivat oikeudet valmistella mm. ravitsemuspalveluiden tuottamista 1.1.2023 alkaen.

 

Hyvinvointialueen valmisteluelin on päättänyt, että hyvinvointialueen tarvitsemat ravitsemuspalvelut tuottaa sille Servica Oy (Vate 18.10.2021). Lopullisen linjauksen asiasta tekee kuitenkin hyvinvointialueen valtuusto kevään 2022 aikana.

 

 Lapinlahden kunnan vaihtoehdot ravitsemuspalveluiden tuottamiseen jatkossa ovat joko tuottaa palvelut itse tai ostaa ne ulkopuoliselta toimijalta.

 

 Lapinlahden kunnassa ravitsemuspalvelut tuotetaan Lapinlahden taajamassa ravintokeskuksessa ja Varpaisjärven taajamassa palvelukeskus Orvokin keittiössä sekä Varpaisjärven koulun keittiössä. Valtaosan kaikista ravitsemuspalveluista tuotetaan Lapinlahden ravintokeskuksessa, joka sijaitsee hyvinvointialueelle vuokrattavassa terveyskeskusrakennuksessa. Kunnan näkökulmasta on tavoiteltavaa, että nykyinen keittiökapasiteetti olisi tilojen ja kaluston osalta myös jatkossa tehokkaassa käytössä.

 

 Servica Oy:n kanssa käydyissä neuvotteluissa on tuotu esille, että Lapinlahden kunnalle on tärkeää säilyttää keittiöt tehokkaassa käytössä ja työpaikat kunnassa sekä varmistaa, että kunnan nykyinen taso lähialueen elintarviketuottajien käytöstä jatkuu. Siirto Servicalle mahdollistaisi keittiön tehokkaan käytön ja ruokapalvelun ammattilaisille nykyisen kaltaisen tehtäväkentän alueella.

 

 Jos kunta päätyy ratkaisuun, että se vastaa jatkossakin itse kunnan ruokapalvelujen toteuttamisesta, siirtyy hyvinvointialueen ruokatuotanto muualle ja kunta joutuu sopeuttamaan tuotannon tulevan tarpeen mukaiseksi.

 

 Lapinlahti ja Servica ovat mukana samoissa Sansian kilpailuttamissa elintarvikesopimuksissa, joten kunta säilyttää esimerkiksi nykyisen tasonsa raaka-aineiden paikallisuudessa, vaikka palvelutuotanto siirrettäisiinkin Servica Oy:lle.  Tason säilyttämisestä sovitaan Servican kanssa tehtävässä sopimuksessa, jossa kunta määrittelee varhaiskasvatus- ja kouluaterioille laatukriteerit.

 

 Mikäli kunnanhallitus päättää, että hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä kunnalle jäävän ruokahuoltotarpeen toteuttamisesta voidaan jatkaa valmistelua Servican kanssa, on valmistelun jatkovaiheet seuraavanlaiset:                                  

 

 Siirtyvän liiketoiminnan arvon määritys vkot 3-11

 Lopullisten arvonmääritysten tavoiteaikataulu vkot 12-14

                                             Kunnan ja Servica Oy:n päätökset vkot 18-22

 Suunnattu osakeanti ja liiketoiminnan siirto apporttia vastaan sovitussa aikataulussa (ennen 31.12.22)

                                             Sopimusneuvottelut ja palvelusopimus liitteineen, syksy 2022.

 

Liitteenä Servican laatima aineisto.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että Lapinlahden kunta jatkaa valmistelua ravitsemuspalveluiden tuottamisesta 1.1.2023 alkaen Servica Oy:n kanssa edellä kuvattujen jatkovaiheiden mukaisesti. Mikäli Pohjois-Savon hyvinvointialue ei vahvista Servica Oy:tä ravitsemuspalveluiden tuottajaksi, prosessin eteenpäin vienti Servican kanssa voidaan keskeyttää.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti, että Lapinlahden kunta jatkaa valmistelua ravitsemuspalveluiden tuottamisesta 1.1.2023 alkaen Servica Oy:n kanssa edellä kuvattujen jatkovaiheiden mukaisesti. Mikäli Pohjois-Savon hyvinvointialue ei vahvista Servica Oy:tä ravitsemuspalveluiden tuottajaksi, prosessin eteenpäin vienti Servican kanssa voidaan keskeyttää.

 

 

Kunnanhallitus 30.05.2022 § 103  

789/00.01.00/2021  

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Janne Airaksinen, 040 488 3011, janne.airaksinen@lapinlahti.fi, hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi, taloussihteeri Eeva Saarelainen, 040 488 3031, eeva.saarelainen@lapinlahti.fi

 

Koska Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallitus päätti 11.4.2022 hyvinvointialueen ruokahuolto tuottamisesta 1.1.2023 alkaen Servica Oy:ssä, jatkoi Lapinlahden kunta valmisteluja ravitsemuspalveluidensa siirtämistä Servica Oy:lle. Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti

 

Servica Oy:n toimialana on tuottaa ja kehittää omistajilleen ateriapalveluja, laitos- ja välinehuollon palveluja, kiinteistö- sekä logistiikan palveluja ja muita huollon tukipalveluja. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja harjoittaa pääosan toiminnastaan omistajiensa kanssa. Servica Oy toimii omistajiensa in house -yhtiönä ja omistajat voivat ostaa Servica Oy:ltä mm. ruokapalveluja sekä puhtaus- ja välinehuollon, kiinteistötekniikan ja kiinteistöjen ylläpidon sekä logistiikan palveluja ilman kilpailutusta.

 

Apporttiluovutuskirja Lapinlahdenkunnan ja Servica Oy:n välillä

 

Servica Oy päätti ylimääräiselle yhtiökokouksessa 18.5.2022 ylimääräisestä suunnatusta osakeannista.

 

Annissa Lapinlahden kunnalla on oikeus merkitä enintään 122 Servica Oy:n uutta osaketta. Osakkeiden merkintähinta on 2 700,00 euroa per osake eli yhteensä 329 400,00 euroa. Antiehtojen mukaan Lapinlahden kunnan tulee maksaa merkintähinta apporttiomaisuudella luovuttamalla liitteessä (apporttiomaisuuden yksilöinti) yksilöidyt kunnan omaan ravitsemuspalveihin liittyvät varallisuuserät eli kaluston. Lisäksi Lapinlahden kunnan tulee hyväksyä Servica Oy:n osakeannin ehdot (ml. apporttiluovutuskirja ja Servica Oy:n osakassopimus ja liittymissopimus).

 

Apporttilainsäädännön mukaan apporttiomaisuus voidaan arvostaa korkeintaan siihen arvoon, mitä sillä on vastaanottavalle yhtiölle. Vakiintunut käytäntö on pyrkiä arvostamaan omaisuus sen käypään arvoon, koska omaisuuden myymällä saisi saman arvon yhtiölle.

 

Apporttiluovutuskirjaa varten on tehty seuraavat kaluston arvostukset 31.12.2021 tasearvoon perustuen:

 

Matin ja Liisan koulun, Varpaisjärven koulun ja lukion keittiöt sekä ravintokeskus Lapinlahti

325 409,79 euroa

Muut keittiöt

       4 316,00 euroa

Yhteensä

   329 725,79 euroa

 

Kunnilta siirrettävien toimintojen käypäarvo on laskettu suhteuttamalla talousarvion 2022 mukainen liikevaihto Servican ja kuntien yhteenlaskettuun liikevaihtoon ja laskemalla näin saadun prosenttiosuuden mukainen osuus Servican kassavirtaperusteisesta yritysarvosta.

 

Servica Oy ehdotus että, Lapinlahden kunnalta siirrettävien toimintojen käypä arvo ja substanssiarvo olisi ravitsemuspalveluiden siirtyvän kaluston ja liiketoiminnan käyvän arvon kesiarvon alaraja 327 623 euroa. Suunnatussa osakeannissa Lapinlahden kunnalla on oikeus merkitä osakkeita enintään 329 400 euron arvosta.

 

Servica Oy:n tilintarkastusyhtiö KPMG on laatinut arvonmäärityksen pohjana olevan laskelman ja menetelmää käytetään kaikkien toimintansa siirtävien kuntien osalta.

 

Henkilöstön siirtäminen liikkeenluovutuksella Servica Oy:lle

 

Apporttiomaisuuden luovutuksen yhteydessä Lapinlahden kunta siirtää palveluksessaan olevia työntekijöitä Servica Oy:lle erikseen laadittavan henkilöstönsiirtosopimuksen mukaan. Sopimuksella sovitaan Lapinlahden ravitsemuspalveluiden henkilöstön siirrosta erikseen määritellyssä laajuudessa Servica Oy:n palvelukseen 1.11.2022 alkaen. Kyseessä on työsopimuslain 1 luvun 10 §:ssä ja lain kunnallisesta viranhaltijasta 25 §:ssä tarkoitettu liikkeen luovutus ja henkilöstö siirtyy liikkeen luovutuksen periaattein Servica Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Asiaa koskevasta yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä tekee kunnanhallitus päätöksen 20.6.2022, mikäli valtuusto omalta osalta hyväksyy osakeannin ehdot.

 

Kunnan ja Servica Oy:n välinen palvelusopimus

 

Lapinlahden kunnan tarkoituksena on palvelusopimuksella varmistaa ja turvata kunnan ravitsemuspalvelut.  Servica Oy tuottaa omistaja-asiakkailleen tukipalveluja, kuten ruokapalveluja, puhtaus- ja välinehuollon palveluja sekä kiinteistö- ja logistiikkapalveluja. Lapinlahden kunta on Servica Oy:n osakkeenomistaja. Kunnan ei näin ollen tarvitse kilpailuttaa omistamaltaan yhtiöltä hankittuja palveluja, vaan kunta voi hankkia Servican tuottamia palveluja käyttäen suoraa neuvottelumenettelyä.

 

Palvelusopimuksen piiriin kuuluvat palvelut ja niiden sisällöt kuvataan sopimuksen liitteissä. Lapinlahden kunnalla on oikeus hankkia kaikkia Servican palveluja palvelusopimukseen perustuen.

 

Ensimmäisenä sopimusvuotena palvelukuvausten ja niihin perustuvien hintojen tarkistukset tehdään kaksi kertaa vuodessa, koska tarkoituksena on luoda perusta molempia osapuolia kannattavalle palvelutuotannolle heti ensimmäisenä sopimusvuotena. Seuraavina vuosina hinnantarkistukset tehdään kerran vuodessa.

 

Hinnantarkistuksissa huomioidaan edellisen sopimusvuoden toteuma, kustannuskehitysennuste sekä Servica Oy:n yhtiökokouksen linjaukset taloudellisissa ja toiminnallisissa tavoitteissa. Seuraavan vuoden hinnantarkistuksista ilmoitetaan aina edellisen vuoden toukokuun loppuun mennessä. Mikäli alakohtainen lainsäädäntö, viranomaisohjeet tai yleinen kustannustason nousu edellyttävät palvelun sisällössä olennaisia kustannuksiin vaikuttavia muutoksia, hintojen tarkistamisesta kesken vuoden neuvotellaan erikseen sopimusyhteyshenkilöiden toimesta.

 

Sopimuskausi alkaa 1.11.2022 ja on kestoltaan kolme vuotta ja kaksi kuukautta. Sopimus päättyy 31.12.2025, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana, ellei toinen osapuoli ole irtisanonut sopimusta kirjallisesti kaksitoista kuukautta aikaisemmin. Toiminnan äkillisistä muutoksista tai uusista palveluista neuvotellaan erikseen.

 

Servica Oy laskuttaa kiinteähintaiset palvelut etukäteen kerran kuukaudessa. Mikäli toiminnassa tapahtuu merkittäviä muutoksia, joita ei sopimusta neuvoteltaessa ole voitu huomioida, tehdään korjauslasku kolmen kuukauden kuluessa niiden kuukausien osalta, joihin muutos kohdistuu. Lapinlahden kunnan tulee ilmoittaa toiminnan muutoksista vähintään kuukautta aikaisemmin hyvityksen saamiseksi.

Erillislaskutettavat tai toteuman mukaan laskutettavat palvelut laskutetaan seuraavan kuukauden aikana voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

 

Neuvottelut palvelusopimuksesta, palvelukuvauksesta ja hinnan määrittämisestä käydään elo-syyskuussa 2022.

 

 

Vuokrasopimus Lapinlahden ravitsemuskeskuksen vuokraamisesta

 

Vuokrasopimusneuvotteluiden lähtökohdaksi on otettu hyvinvointialueen ja kuntien välinen vuokra-asetus (7.4.2022)

 

Asetuksen mukaan vuokrasopimuksessa kuukausittain maksettava vuokra on kokonaisvuokra, joka koostuu pääomavuokrasta ja ylläpitovuokrasta. Pääomavuokra muodostetaan vuokrattavan rakennuksen tai toimitilan teknisen arvon perustella. Pääomavuokrassa käytetään kuuden prosentin tuottovaatimusta. Tuotolla voidaan rahoittaa erilaisia rakennuksen tai toimitilan pääomakustannuksia.

 

Ylläpitovuokran osuudeksi esitetään 6,70 €/m2/kk ja pääomavuokraksi 10,50 €/m2/kk. Vuokrattavien neliöiden kokonaisala olisi 756,5 m2.

 

Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja peruspistelukuna käytetään tammikuun 2022 pistelukua (2074). Vuokra tarkistetaan vuosittain maaliskuussa.

 

Vuokrakausi on sama kuin palvelusopimuksen sopimuskausi. Sopimuskausi alkaa 1.11.2022 ja on kestoltaan kolme vuotta ja kaksi kuukautta. Sopimuskausi päättyy 31.12.2025 jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana, ellei toinen osapuoli ole irtisanonut sopimusta kirjallisesti kaksitoista kuukautta aikaisemmin.

 

Vuokrasopimuksen osalta neuvottelut käydään elo-syyskuussa 2022.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se

1. siirtää Lapinlahden kunnan ravitsemuspalvelut Servica Oy:lle 1.11.2022 alkaen

2. hyväksyy Servica Oy:n osakeannin ehdot (ml. apporttiluovutuskirjan ja Servica Oy:n osakassopimuksen ja liittymissopimuksen) ja merkitsee 122 kappaletta Servica Oy:n uutta osaketta, maksaa osakkeiden merkintähinnan luovuttamalla Servica Oy:lle liitteessä yksilöidyn apporttiomaisuuden ja

3. valtuuttaa johtavat viranhaltijat allekirjoittamaan kunnan puolesta osakeantiin liittyen merkintälistan, apporttiluovutuskirjan sekä Servica Oy:n osakassopimuksen ja liittymissopimuksen (liite) sekä hoitamaan muut osakeantijärjestelyyn liittyvät käytännön toimet kunnan puolesta (ml. apporttiluovutuskirjan (liitteineen) ja liittymissopimuksen viimeistelyn).

 

Päätös Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se

1. siirtää Lapinlahden kunnan ravitsemuspalvelut Servica Oy:lle 1.11.2022 alkaen

2. hyväksyy Servica Oy:n osakeannin ehdot (ml. apporttiluovutuskirjan ja Servica Oy:n osakassopimuksen ja liittymissopimuksen) ja merkitsee 122 kappaletta Servica Oy:n uutta osaketta, maksaa osakkeiden merkintähinnan luovuttamalla Servica Oy:lle liitteessä yksilöidyn apporttiomaisuuden ja

3. valtuuttaa johtavat viranhaltijat allekirjoittamaan kunnan puolesta osakeantiin liittyen merkintälistan, apporttiluovutuskirjan sekä Servica Oy:n osakassopimuksen ja liittymissopimuksen (liite) sekä hoitamaan muut osakeantijärjestelyyn liittyvät käytännön toimet kunnan puolesta (ml. apporttiluovutuskirjan (liitteineen) ja liittymissopimuksen viimeistelyn.