Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 31.08.2022/Pykälä 33


 

Poikkeaminen

 

YMPLTK 31.08.2022     

425/10.03.00.01/2022  

 

 

Valmistelija          Rakennustarkastaja Raimo Haverinen, 040 488 3751,

           raimo.haverinen@lapinlahti.fi.

 

 

Hakija

-------------------------

---------------, 73500 JUANKOSKI

 

Rakennuspaikka

Lapinlahti, Onkivesi, 402-413-13---------------------,

pinta-ala 0,9312 ha.

Os. ------------------, 71910 Alapitkä

 

Hakemus

Poikkeusta haetaan Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan määräyksestä muuttaa lomarakennus asuinrakennukseksi sekä rakennus rakennusoikeuden ylitystä 190 k-m2. Rakennusoikeuden ylityksen jälkeen rakennuspaikalla rakennusten pinta-ala olisi yhteensä 350 k-m2. Hakijalla on suunnitelma laajentaa taloa 50 k-m2 sekä rakentaa talousrakennus 73 k-m2.  

Rakennuksen varustus ja rakenteet ovat nykyisellään omakotitaloluokkaa.

 

Hakijan mukaan muutoksen vaikutukset ympäristöön ja luontoon ovat vähäiset.  Hakijalla on tilalla yksi yleiskaavan mukainen RA-1 rakennuspaikkaa.  Rakennetun lomarakennuspaikan pinta-ala on 9312 m2  "Lomarakennusalueelle (RA) saa rakentaa vapaa-ajan rakennuksen lisäksi  saunarakennuksen ja talousrakennuksia."

Yleiskaavan perusteella rakennuspaikan rakennusten kerrosala saa olla enintään 160 k-m2. Sekä asuinrakennuspaikan koko on oltava vähintään 5000 m2.

 

Rakentamisrajoitus

Hanke edellyttää poikkeamista maankäyttö- ja rakennuslain 72

§:n 1 mom. mukaisesta rantarakentamisesta.

 

Poikkeamisvalta

Rakennuspaikka on yleiskaavan RA-alueella, ja kyseessä on poikkeaminen

yleiskaavamääräyksestä. Toimivalta poikkeamistarpeiden tutkimiseen ja

ratkaisemiseen on Lapinlahden kunnan ympäristölautakunnalla (MRL171 §).

 

Alueen kuvaus

Rakennuspaikka sijaitsee Lehtonimessä Onkiveden kylällä Onkiveden rannalla. Alueella ei ole ranta-asemakaavaa. Rakennuspaikan pohjoispuolella on kolme vakituista asuinrakennuspaikkaa. Rakennuspaikalle on entuudestaan rakennettu;

Nykyinen loma-asunto  86 k-m2

Vanha mökki  33 k-m2

Talousrakennukset  4 kpl     108 k-m2

Käytetty rakennusoikeus      227 k-m2

 

Rakennuspaikalle on olemassa tieyhteys ja lomarakennus on liitetty

vesiosuuskuntaan ja sähköverkkoon. Jätevedet johdetaan kiinteistöllä olevaan jätevesijärjestelmään, jätevesijärjestelmä täyttää nykyvaatimukset.

 

Poikkeamisen edellytykset

Rakennushanke edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaista

poikkeamista rakennuksen käyttötarkoituksen olennaiselle muutokselle

ranta-alueella. Käyttötarkoituksen muutoksessa tulevat tutkittavaksi

rakennuspaikkaa koskevat vaatimukset (MRL 116 §). Rakennuspaikan sopivuus rakentamiselle tulee täyttää MRL117 §:ssä säädetyt sekä muut MRL:n mukaiset tai sen nojalla asetetut vaatimukset. Rakennuksen tulee myös soveltua paikalle, rakennukselle tulee olla käyttökelpoinen pääsytie tai mahdollisuus sen  järjestämiseen. Rakennuspaikan vedensaanti ja jätevedet tulee hoitaa tyydyttävästi ja ilman haittaa ympäristölle.

Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle ja alueiden

käytön muulle järjestämiselle. Haettuun lupaan suostuminen ei vaaranna lupakäsittelyssä maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimusta.

 

Myönteiselle poikkeamisratkaisulla on olemassa maankäyttö- ja

rakennuslain 171 §:n tarkoittamat edellytykset. Haettava lisärakennusoikeus on kohtuullinen eikä sillä ole haitallista vaikutusta rakennettuun ympäristöön.

 

Rakennusjärjestys

Rakennushankkeen ei ole esitetty eikä havaittu olevan ristiriidassa

rakennusjärjestyksen kanssa.

 

Kuuleminen

Naapureiden kuuleminen (5 kpl) suoritettiin hakijan toimesta. Naapureilla ei ole

huomautettavaa hankkeesta.

 

Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Raimo Haverinen,

puh. 040 4883751 tai raimo.haverinen(at)lapinlahti.fi.

 

Oheismateriaalina on sijaintikartta ja asemapiirros

 

 

 

Esittelijä Rakennustarkastaja

 

Päätösehdotus Ympäristölautakunta myöntää poikkeamisluvan. Poikkeamislupapäätös on voimassa kaksi vuotta. Poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa tulee hakea kahden vuoden kuluessa päätöksen antamisesta

Perustelut:
Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hakemuksen johdosta. Rakentamisen ei havaita:
1 ) aiheuttavan haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
2 ) vaikeuttavan luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
3 ) vaikeuttavan rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; eikä
4 ) johtavan vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttavan merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Tarkemmat perustelut esittelytekstissä.
Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki 72 §, 116 §,117§ ja 171 §

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin