Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.11.2022/Pykälä 211 

Vuoden 2023 talousarvio ja suunnitelmavuodet 2024-2025

 

Kunnanhallitus 28.11.2022 § 211  

420/02.02.00/2022  

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Janne Airaksinen, 040 488 3011, janne.airaksinen@lapinlahti.fi

 

Vuoden 2022 tilinpäätös tulee olemaan noin 0,9 milj. € alijäämäinen, jonka jälkeen kunnan taseessa on kumulatiivista ylijäämää noin 0,9 milj. €. Vuoden 2023 talousarvio on laadittu täysin erilaisesta lähtökohdasta kunnan sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämisvastuun siirtyessä Pohjois-Savon hyvinvointialueelle kunnalta 1.1.2023 alkaen.

 

Talousarvio on laadittu kunnanhallituksen 22.8.2022 § 148 antaman raamin pohjalta, jossa tavoitteena oli 0,85 milj € ylijäämä. Osastokohtaisessa raamituksessa huomioitiin vuoden 2022 talousarvio, tiedossa oleva henkilöstökulujen kasvu (1,8 %). Teknisen toimelle tehtiin varaus energian hinnan nousuun ja  määrärahavaraus kiinteistösalkku C mukaisiin toimenpiteisiin. Sivistysosastolle on lisättiin määrärahaa ateriapalvelujen ostoon, Sireenin AV-laitteisiin sekä tietokonehankintoihin luokille 1, 4 ja 7. Raamin on alittamssa  hallintokeskus 0,2 milj. €:lla ja ympäristölautakunta 54 200 €:lla. Raamin ylittivät sivistysosasto noin 0,3 milj. €:lla ja tekninen lautakunta 0,4 milj. €:lla. Vuoden 2023 talousarvio esitys ylijäämäinen 0,66 milj. €.

 

Talousarvioesityksessä toimintamenot vähenevät 62 % eli 43,2 milj. € ja toimintatulot vähenevät 22,3 % eli 1,7 milj. €  vuoden 2022 talousarvioon verrattuna. Nettomenoissa on vähennystä 66,6 %.

 

Talousarvio on laadittu entisillä nykyisellä kiinteistöveroprosenteilla ja uudella tuloveroprosentilla 8,61.  Verotuloja arvioidaan kertyvän talousarviovuonna 17 milj. € (tulovero 13,1 milj. €, kiinteistövero 2,3 milj. €, yhteisövero 1,6 milj. €).

 

Valtionosuuden kokonaismääräksi arvioidaan 7,2 miljoonaa euroa, mikä on 25,9 milj. euroa (78 %) vähemmän kuin kuluvan vuoden tilinpäätösennuste.

 

Rahoitustulot ja -menot ovat yhteensä 745 000 euroa.

 

Talousarvioehdotuksessa investointien kokonaismääräksi on esitetty 3,1 milj. €, johon arvioidaan saatavan rahoitusosuuksia ja muita rahoitustuottoja yhteensä 0,1 milj. €, jolloin nettovaikutukseksi jää 3 milj. €. . Talousarviovuoden 2023 suurimmat investoinnit ovat Sirén koulurakennuksen julkisivukorjaus ja maalaus, Lapinlahden paloaseman laajennus, Lapinlahden kirjaston katto, Tehtaantien peruskorjaus, Kukkurantien ja Rommeikonmäen peruskorjaus, sekä Rovastintie-Pastorintie alueen katujen peruskorjaukset.

 

Poistojen kokonaismäärä vuonna 2023 on 3,55 milj. € ja poistojen lisäys vuoteen 2022 on 0,14 milj. €. Vuosikate kattaa poistot 118,7 prosenttisesti. Vuoden 2023 investoinnit rahoitetaan kokonaan velkarahoituksella. Talousarviovuoden päättyessä kunnan lainamäärän arvioidaan olevan 36,0 milj. €, kun se on vuoden 2022 lopussa 36,9 milj. €.

 

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja konsernin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

 

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

 

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

 

Vuoden 2023 talousarvio ja taloussuunnitelma 2024 - 2025 ovat liitteenä. Kokouksen oheismateriaalina on kooste osastojen keskeisistä muutoksista ja riskeistä talousarvio vuodelle 2023.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä 1 olevan Lapinlahden kunnan talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024 - 2025 seuraavalla muutoksella: Investointiosan hankkeisiin "Tori, Lapinlahti" ja "Toiminnallinen puisto, Hiekkaranta" ei varata rahoitusta vuoden 2023 talousarvioon. Kyseisten hankkeiden osalta selvitetään ulkopuolisen rahoituksen hyödyntävä toteutusmahdollisuus paikallisten järjestöjen vetämänä. Hankkeen "Kuntoportaat, Varpaisjärvi" toteutusedellytyksenä on vähintään 40 % ulkopuolinen rahoitus.

 

Päätös Yleiskeskustelun aikana kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Terttu Ruotsalainen esitti, että yksityistieavustukset säilytetään vuoden 2022 tasolla ja käyttötalousmenoihin lisätään 35 000 euroa vuodelle 2023 ja suunnitteluvuosille 2024-2025 ja ko. summa katetaan lisäämällä se verotuloihin. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä 1 olevan Lapinlahden kunnan talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025 seuraavilla muutoksilla:

1) Investointiosan hankkeisiin "Tori, Lapinlahti" ja "Toiminnallinen puisto, Hiekkaranta" ei varata rahoitusta vuoden 2023 talousarvioon. Kyseisten hankkeiden osalta selvitetään ulkopuolisen rahoituksen hyödyntävä toteutusmahdollisuus paikallisten järjestöjen vetämänä. Hankkeen "Kuntoportaat, Varpaisjärvi" toteutusedellytyksenä on vähintään 40 % ulkopuolinen rahoitus.
Vuoden 2023 käyttösuunnitelmaan tuodaan esitys järjestöjen palkitsemisesta hankkeiden toteuttamisesta. 

2) Yksityistieavustukset säilytetään vuoden 2022 tasolla ja käyttötalousmenoihin lisätään 35 000 euroa vuodelle 2023 ja suunnitteluvuosille 2024-2025 ja ko. summa katetaan lisäämällä se verotuloihin.