Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.11.2022/Pykälä 213


6 Lapinlahden kunnan hallintosääntö_20230101

 

Hallintosäännön päivittäminen

 

Kunnanhallitus 28.11.2022 § 213  

864/00.01.01/2021  

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Valtuusto on hyväksynyt 7.2.2022 § 7 Lapinlahden kunnan hallintosäännön.

 

Hallintosääntöä on tarpeen muuttaa, koska sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen hyvinvointialueelle poistaa kunnasta ison osan viranomaistehtäviä ja viranhaltijoita.

 

Esitetyt muutokset hallintosääntöön:

 

 1. Poistettu sosiaali- ja terveysosastojen toimielimet ja viranomaistehtävät.

 

 1. poistettu henkilöjaosto ja lisätty: 7 § Kunnanhallituksen ja sen alaisen hyvinvointi- ja osallisuusjaoston toimikausi on valtuustokausi, ellei valtuusto valinnan yhteydessä toisin päätä. 

 

Hyvinvointi- ja osallisuusjaostossa on viisi jäsentä ja heillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtajana toimii kunnanhallituksen puheenjohtaja.

 

 1. 9 § Lautakunnat

Palvelulautakunta muutetaan sivistyslautakunnaksi.

Poistetaan yksilöjaosto: tehtävät siirtyvät sivistyslautakunnalle.

 

 1. 11 § Vaikuttamiselimet

Kunnassa on nuorisovaltuusto (NuorisoFoorumi), ikäihmistenneuvosto, vammaisneuvosto ja lapsi- ja perheneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus. Neuvostot toimivat kunnanhallituksen hyväksymien toimintaohjeiden mukaisesti.

Neuvostot voivat tehdä aloitteita Lapinlahden kunnalle ja aloitteet käsitellään toimivaltaisessa toimielimessä kuuden kuukauden kuluessa. Kunnanhallitus esittää vuosittain huhtikuun loppuun mennessä valtuustolle luettelon neuvostojen tekemistä aloitteista ja suoritetuista toimenpiteistä.

Neuvostojen pöytäkirjat pidetään nähtävillä kunnan verkkosivuilla.

 

 1. 12 § Henkilöstöorganisaatio

Kunnan tehtäviä hoidetaan kolmen osaston avulla. Osastot ovat:

- hallinto-osasto

- sivistysosasto

- tekninen osasto.

 

Osastonjohtajat vastaavat toimialansa toiminnasta sekä johtavat ja kehittävät toimialoja kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan alaisuudessa.

 

toimielin  johtaja

kunnanhallitus hallintojohtaja

sivistyslautakunta sivistysjohtaja

tekninen lautakunta tekninen johtaja

 

Kunnanjohtaja määrää kullekin osastonjohtajalle sijaisen, joka hoitaa esimiehen tehtäviä tämän ollessa poissa tai esteellinen.

 

 1. 21 § Kunnanhallituksen tehtävät ja toimivalta

kohta 3 lisätty hyvinvointi

 

Kuntalaissa tai muussa lainsäädännössä säädetyn toimivallan lisäksi kunnanhallitus päättää seuraavista asioista:

kohta 11. poistettu: ja vuosilomasta

kohta 15. poistettu: Päättää asuntotoimessa noudatettavista periaatteista.

 

Kunnanhallitus huolehtii työnantajan edustajan tehtävistä ja käyttää työnantajan päätösvaltaa palkkaus- ja työsuhdeasioissa.

 

 1. Käyttää kunnan päätösvaltaa henkilöstön, lukuun ottamatta kunnanjohtajaa, palvelussuhteen ehtoja koskevissa asioissa ja päättää virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta.
 2. Päättää paikallisen virka- ja työehtosopimuksen tekemisestä kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuutuksen nojalla.
 3. Päättää virka- ja työehtosopimusten harkinnanvaraisten määräysten soveltamisesta sekä pääsopimuksen ja työehtosopimuksen mukaisista paikallisneuvotteluista.
 4. Päättää henkilöstön koulutuksen toteuttamisen periaatteista sekä koulutussuunnitelmasta.
 5. Päättää toistaiseksi voimassa olevien työsuhteiden perustamisesta, lakkauttamisesta ja nimikkeiden muuttamisesta.
 6. Päättää yli yhden kuukauden harkinnanvaraisen virkavapaan/työloman myöntämisestä. 

 

 1. 22 § Hyvinvointi- ja osallisuusjaosto ja toimivalta
 1. Edistää kuntalaisten hyvinvoinnin toteutumista kunnan eri toimialoilla.
 2. Toimii yhteistyön kehittäjänä ja koordinoijana kunnan ja järjestöjen välillä.
 3. Vastaa kunnan osallisuuden toteuttamisesta ja kehittämisestä.
 4. Valmistelee ja tekee kunnanhallitukselle ehdotuksen vuosittain jaettavista toiminta-, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustuksista. 
 5. Valmistelee lausuntoja hyvinvoinnin edistämiseen liittyen.
 6. Toimii ehkäisevästä päihdetyöstä annetun lain tarkoittamana toimielimenä.

 

 1. 23 § Lautakuntien yleinen ratkaisuvalta

kohta 6. esitetään siirrettäväksi tekniselle johtajalle: Päättää hallinnassaan olevien alueiden ja tilojen käyttöperusteista ja edelleen vuokraamisesta ottaen huomioon kunnanhallituksen antamat ohjeet

 

 1. 24 § Sivistyslautakunnan ratkaisuvalta

lisätty yksilöjaoston tehtävistä seuraavat lautakunnan ratkaisuvaltaan:

 1. Päättää oppilaan tai opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta.
 2. Tekee perusopetuksen oppilaan ja esioppilaan erityistä tukea, erityisen tuen jatkamista ja päättämistä koskevat päätökset perusopetuslain mukaisesti huoltajan vastustaessa.
 3. Toimii lasten varhaiskasvatuslain (1973/36) 11 d §:n mukaisena monijäsenisenä toimielimenä.
 4. Tekee päätöksen siitä, että ylioppilaskokelas menettää oikeutensa osallistua ylioppilastutkintolain § 15 1 tai 2 momentissa tarkoitetun menettelyn tapahtuessa meneillään olevaa tutkintokertaa seuraavaan tutkintokertaan. 

 

 1. 25§ Teknisen lautakunnan ratkaisuvalta

kohta 5. lisätty yleiskaavojen

kohta 11.  Päättää kunnan omistamien toimitilojen, asuntojen ja yritystoimintaan vuokrattavien tilojen vuokrien ja vuokrasopimusten perusteet.

 

 1. 26 § Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

kohta 15 lisätty kerros- ja rivitaloille

 

 1. 27 § Kunnanjohtajan ratkaisuvalta

Lisätty henkilöstöjaoston tehtävistä:

7. Päättää vakinaisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkoista, mikäli henkilölle maksettava tehtäväkohtainen palkka poikkeaa henkilöstöjaoston vahvistamasta tehtäväkohtaisesta palkasta tai kyseessä on tehtävä, jota ei ole virka-/työehtosopimuksessa hinnoiteltu tai palkka sisältää muita erillisiä korvauksia.

8. Nimeää kunnan työsuojelupäällikön.

Lisätty: 9. Päättää kannatusilmoitusten antamisesta sekä lahjoitusten tekemisestä.

 1. 28 § Osastonjohtajien yleinen ratkaisuvalta

kohta 6. muutettu: Päättää määräaikaisten toimien ja virkojen perustamisesta talousarviossa varattujen rahojen puitteissa

kohta 9. muutettu: Päättää henkilökunnan täydennyskoulutuksesta kunnanhallituksen hyväksymien periaatteiden ja koulutussuunnitelman mukaisesti.

 

 1. 29 § Hallintojohtajan tehtäväalue ja ratkaisuvalta

kohta 9 muutettu: Huolehtii henkilöstöhallinnosta kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti ja toimii KT-yhteyshenkilönä.

 

 1. 30 § Taloussihteerin tehtäväalue ja ratkaisuvalta

poistettu asuntoimen viranomaistehtävät, koska ko. tehtäviä ei enää ole.

Jätetty kohta 4: Huolehtii asuntotoimen viranomaistehtävistä siltä osin, kun ne on määrätty kunnan viranomaisen tehtäväksi.

 

 1. 31 § Sivistysjohtajan ratkaisuvalta

kohta 5. muutettu: Päättää oppilaan käymisestä muussa kuin lähikoulussa tai vieraan kunnan koulussa sekä vieraspaikkakuntalaisen lapsen luvasta käydä koulua Lapinlahdella.

 

 1. 37 § Varhaiskasvatuspäällikön ratkaisuvalta

Poistettu. Päättää perhepäivähoitajien palkkaluokkiin sijoittelusta henkilöstöjaoston päättämien perusteiden mukaisesti ja huomioiden hallintojohtajan ohjeistuksen.

kohta 6 lisätty: Laatii varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti varhaiskasvatuksessa olevan lapsen tehostetusta tai erityisestä tuesta tai tukipalveluista laadittavat hallintopäätökset.

 

 1. 39 § Teknisen johtajan ratkaisuvalta

kohta 3 lisätty: Päättää omakotitonttien myymisestä ja vuokraamisesta hyväksymien perusteiden mukaisesti.

lisätty kohta 4: Päättää kunnan hallinnassaan olevien alueiden ja tilojen käyttöperusteista ja edelleen vuokraamisesta ottaen huomioon kunnanhallituksen antamat ohjeet.

 

 1. 41 § Kuntatekniikkapäällikön ratkaisuvalta

kohta 4 lisätty: Vastaa yksityistieavustusten valmistelusta teknisen lautakunnan päätettäväksi ja perusparannusavustusten osalta päättää alle 5000 euron avustuksien myöntämisistä määrärahojen puitteissa.

kohta 5 lisätty: Päättää kunnan omistamien teiden käyttämisestä poikkeaviin tarkoituksiin, teiden väliaikaisesta sulkemisesta sekä kunnan torialueiden käytöstä.

lisätty kohdat 12 ja 13

12. Päättää vähäisistä katu- ja kunnossapitoon otetuille alueille sijoittuvista liikennemerkkien ja ohjauslaitteiden muutoksista ja asettamisesta.

13. Hyväksyy kunnanpuolesta katu-, puisto- ja liikunta-alueidenosalta sähkölaitosten ja valvontajärjestelmien liittymäsopimukset

 

 1. 54 § Palvelussuhteeseen ottaminen

Kunnanhallitus valitsee hallintojohtajan, taloussihteerin, teknisen johtajan sekä lukion rehtorin ja sivistysjohtajan sekä kuntien yhteiset viranhaltijat.

Sivistyslautakunta valitsee toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen virkarehtorit, varhaiskasvatuspäällikön, päiväkodin johtajan ja kirjastotoimenjohtajan.

Tekninen lautakunta valitsee toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen kiinteistöpäällikön, kuntatekniikkapäällikön ja maanmittausinsinöörin.

 

 1. 69 § Palkkauksen määritteleminen

Kunnanhallitus päättää henkilökohtaisen lisän maksamisesta.

 

Määräaikaiseen palvelussuhteeseen otetun henkilön palkan vahvistaa kunnanjohtaja, ellei palkan perusteita ole aiemmin vahvistettu ja palkkaa ei määrätä työ/virkaehtosopimuksen alarajalta.

 

 1. 87 § Toimivalta hankinnoissa ja sopimuksissa ja 88 §

Hankinnoissa noudatettava menettely muutettu vastaamaan hankintaohjetta.

 

 1. 111 § Läsnäolo kokouksessa

lisätty: Vaikuttamiselimet voivat nimetä valtuuston kokoukseen edustajansa ja heillä on puheoikeus toiminta-alaansa koskevissa asioissa. Edustajilla ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa.

 

 1. 157 § Esittelijät

- Hyvinvointi- ja osallisuusjaoston esittelijänä toimii kunnanjohtaja.

- Sivistyslautakunnassa esittelijänä toimii sivistysjohtaja.

- Teknisessä lautakunnassa esittelijänä toimii tekninen johtaja.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy esitetyt muutokset 7.2.2022 vahvistettuun hallintosääntöön. Päivitetty hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2023.   

 

Päätös Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy esitetyt muutokset 7.2.2022 vahvistettuun hallintosääntöön. Päivitetty hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2023.