Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 14.12.2022/Pykälä 102 

Tuulivoimaosayleiskaavan laatiminen Iso-Petäjämäen alueelle

 

Tekninen lautakunta 14.12.2022 § 102  

468/10.02.02/2022  

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi

 

Lapinlahden kunnanhallitus on kokouksessaan 12.9.2022 § 161 hyväksynyt ABO Wind Oy:n aloitteen tuulivoimaa koskevan osayleiskaavan laatimiseksi Lapinlahden Iso-Petäjämäen alueelle.

 

Osayleiskaavoitettava alue on osa laajempaa aluetta, joka maakuntakaavassa on potentiaalista aluetta tuulisuuden takia. Alue kokonaisuudessaan sijoittuu myös Iisalmen kaupungin puolelle. Alueelle on suunnitteilla muitakin tuulivoima hankkeita. ABO Wind Oy:n hanke koostuisi noin 18 tuulivoimalasta.

 

Kaavarajaus, voimaloiden sijoittelu ja kokonaismäärä tarkentuvat kaavaprosessin aikana huomioiden kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointiprosessin (YVA) selvitykset, lausunnot, mielipiteet ja sidosryhmäkeskustelut.

 

Kaavoitusprosessin kanssa rinnakkain tehdään ympäristövaikutusten arviointi (YVA).

 

Tuulivoimaa koskeva osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa (Mrl 77a §) voidaan määrätä kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden osalta.

 

Tuulivoimarakentamista ohjaavan yleiskaavan laatimiskustannukset (Mrl 77c §). Jos (Mrl 77a §:n mukainen) tuulivoimarakentamista ohjaava yleiskaava laaditaan pääasiallisesti yksityisen edun vaatimana ja tuulivoimahankkeeseen ryhtyvän taikka maanomistajan tai haltijan aloitteesta, kunta voi periä tältä yleiskaavan laatimisesta aiheutuneet kustannukset kokonaan tai osaksi. Kunta hyväksyy kaavaaluekohtaisesti perittävän maksun periaatteet ja maksun perimistavan sekä -ajan.

 

Kiellot yleiskaavaa laadittaessa (Mrl 38 §). Kun yleiskaavan laatiminen tai muuttaminen on pantu vireille, kunta voi määrätä alueelle rakennuskiellon ja 128 §:ssä tarkoitetun toimenpiderajoituksen.

 

Kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen Mrl 171 §:n mukaisesti mm. rakennuskielloista ja toimenpiderajoituksista. Poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä poikkeusta saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

 

ABO Wind Oy vastaa kaavoituksen kustannuksista Mrl 77c §:n mukaisesti ja esittää Lapinlahden kunnalle hankkeen tuulivoimaosayleiskaavoituksesta vastaavaksi konsultiksi A-Insinöörit Civil Oytä. Kaavanlaatijana toimisi A-insinöörit Civil Oystä johtava konsultti Katri Peltoniemi.

 

A-Insinöörit Civil Oy on valmistellut osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) koskien osayleiskaavoitettavaa aluetta.

 

Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Suunnittelualue ja sen lähiympäristö on harvaan rakennettu, ja se on luokiteltu (SYKE, Harva ja tiheä taajama-alue mukaan) harvaan asutuksi maaseuduksi.

 

Osayleiskaavan suunnittelun tavoitteena on toteuttaa tuulivoimapuiston rakentaminen luonnonympäristön ominaispiirteet ja ympäristövaikutukset huomioon ottaen sekä lieventää rakentamisesta mahdollisesti aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. Lisäksi osayleiskaavan tavoitteena on ottaa huomioon muut aluetta koskevat maankäyttötarpeet sekä suunnitteluprosessin kuluessa muodostuvat tavoitteet.

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy kaavakonsultiksi A-Insinöörit Civil Oy:n, sekä kuuluttaa tuulivoimaosayleiskaavan vireille ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) yleisesti nähtäville ajalle 9.1.2023 - 7.2.2023 ja pyytää siitä lausunnot  tuulivoimalaosayleiskaavan OAS, 14.12.2022 sivulla 21 mainituilta.

 

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi kaavakonsultiksi A-Insinöörit Civil Oy:n, sekä kuuluttaa tuulivoimaosayleiskaavan vireille ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) yleisesti nähtäville ajalle 9.1.2023 - 7.2.2023 ja pyytää siitä lausunnot  tuulivoimalaosayleiskaavan OAS, 14.12.2022 sivulla 21 mainituilta.