Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 08.02.2023/Pykälä 4


 

Lausunto/Tuulivoimaosayleiskaavan laatiminen Savolan alueelle

 

Ympäristölautakunta 08.02.2023 § 4  

307/10.02.02/2022  

 

 

Valmistelija Rakennustarkastaja Raimo Haverinen, 040 488 3751,

 raimo.haverinen@lapinlahti.fi.

 

Tekninen lautakunta kuuluttaa tuulivoimaosayleiskaavan vireille ja asettaa 16.1.2023 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) yleisesti nähtäville ajalle 2.2.2023 - 3.3.2023 ja pyytää siitä ympäristölautakunnan lausuntoa.

 

Lapinlahden kunnanhallitus on kokouksessaan 19.12.2022 § 226

hyväksynyt Tuulikolmion (Kaamostuuli Oy) aloitteen tuulivoimaa koskevan

osayleiskaavan laatimiseksi Lapinlahden Savolan alueelle, noin neljä

kilometriä Varpaisjärven taajamasta lounaaseen.

 

Osayleiskaavoitettava alue kaavoitusprosessin tässä vaiheessa kooltaan

noin 760 hehtaaria, koostuen pääosin metsätalousalueesta ja Lantonsuon

turvetuotantoalueesta. Tuulikolmion hanke koostuisi maksimissaan

viidestä tuulivoimalasta.Kaavarajaus, voimaloiden sijoittelu ja kokonaismäärä tarkentuvat kaavaprosessin aikana huomioiden kaavoitusprosessin aikana tehdyt

selvitykset, saadut lausunnot, mielipiteet ja sidosryhmäkeskustelut.

 

Nyt suunniteltu hanke ei määrältään eikä kokonaisteholtaan edellytä em.

YVA:lain mukaista arviointimenettelyä. Alueella tai sen läheisyydessä ei ole

kaavanlaatijan katsomana sellaisia muitakaan tekijöitä tai ympäristöarvoja,

että YVA-lain mukainen arviointimenettely olisi perusteltua.

 

Tuulivoimaa koskeva osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.

Oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa (Mrl 77a §) voidaan määrätä kaavan

tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena

tuulivoimaloiden osalta.

 

Maankäytönsuunnittelu Kaavaharju on valmistellut osallistumis- ja

arviointisuunnitelmaa (OAS) koskien osayleiskaavoitettavaa aluetta.

Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään

suunnitteluvaiheessa 275 metriä. Suunnittelualueella ei ole loma- tai

asuinrakennuksia.

 

Osayleiskaavan suunnittelun tavoitteena on toteuttaa tuulivoimapuiston

rakentaminen luonnonympäristön ominaispiirteet ja ympäristövaikutukset

huomioon ottaen sekä lieventää rakentamisesta mahdollisesti aiheutuvia

haitallisia vaikutuksia. Lisäksi osayleiskaavan tavoitteena on ottaa

huomioon muut aluetta koskevat maankäyttötarpeet sekä

suunnitteluprosessin kuluessa muodostuvat tavoitteet.

 

Oheismateriaalina osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS).

 

 

Esittelijä Rakennustarkastaja

 

Päätösehdotus Ympäristölautakunta toteaa lausuntonaan seuraavaa;
Luontoselvitysten kuvaukset ovat vielä puutteelliset. Lepakkoselvityksiä tai petolintuselvityksiä ei ole mainittu suunnitelmassa laisinkaan, ja ne on lisättävä alueella tehtäviin selvityksiin. Myös luontoselvitysten kattavuus kaikkiaan on puutteellisesti esitetty. Suunnitelmasta puuttuu kuvaus muuttolintujen havainnoinnin suoritustavasta, selvitysten maastopäivien määrästä, kasvistoselvitysten toteuttamistavasta, sekä tieto, kuka luontoselvitykset suorittaa.

Muilta osin ei ole huomautettavaa 16.1.2023 päivättyyn osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (OAS)

 

Päätös Ympäristölautakunta totesi lausuntonaan seuraavaa;
Luontoselvitysten kuvaukset ovat vielä puutteelliset. Lepakkoselvityksiä tai petolintuselvityksiä ei ole mainittu suunnitelmassa laisinkaan, ja ne on lisättävä alueella tehtäviin selvityksiin. Myös luontoselvitysten kattavuus kaikkiaan on puutteellisesti esitetty. Suunnitelmasta puuttuu kuvaus muuttolintujen havainnoinnin suoritustavasta, selvitysten maastopäivien määrästä, kasvistoselvitysten toteuttamistavasta, sekä tieto, kuka luontoselvitykset suorittaa.

Muilta osin ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa 16.1.2023 päivättyyn osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (OAS).