Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.02.2023/Pykälä 32 

Lausunto Lapinlahden Iso-Petäjämäen tuulivoimapuiston YVA-ohjelmasta ELY-keskukselle

 

Kunnanhallitus 20.02.2023 § 32  

468/10.02.02/2022  

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Janne Airaksinen, 040 488 3211, janne.airaksinen@lapinlahti.fi

 

 

Iso-Petäjämäen hankealue sijaitsee Lapinlahden kunnan pohjoisosassa Horsmanmäen lounaispuolella noin 7 km Lapinlahden kuntakeskuksesta koilliseen. Hankealue rajoittuu osittain Iisalmen kuntarajaan. Hankealueen koko on noin 3 000 hehtaaria. Hankealueen maasto on pääasiassa metsätalousmaata, ojitettua metsäistä suoaluetta ja maatalousmaata.

 

Tuulivoimahanke muodostuu tuulivoimaloista, niiden vaatimasta infrastruktuurista sekä hankkeen vaatimasta sähkönsiirrosta. Varsinaisen tuulivoimapuiston alueelle suunnitellaan rakennettavaksi enintään 17 voimalaa, joiden yksikköteho tulisi olemaan 6-10 MW ja kokonaiskorkeus enintään 300 metriä.

 

Hankkeeseen sisältyy varsinaisen tuulivoimapuiston lisäksi kaksi reittivaihtoehtoja (pohjoinen/eteläinen) sähkönsiirrolle kantaverkkoon. Pohjoisessa vaihtoehdossa hankkeen tarvitsema uusi 110 kV:n voimajohto kulkisi hankealueelta kohti pohjoista noin 9 km pituisen matkan Iisalmelle Fingrid Oyj:n Tervakorven sähköasemalle. Eteläisessä vaihtoehdossa voimajohtoreitti kulkisi hankealueelta kohti etelää noin 14 km pituisen matkan Savon Voima Verkko Oy:n Varpaisjärven sähköasemalle.

 

YVA-menettelyssä tuulivoimapuiston toteuttamista arvioidaan vaihtoehdoille

 

VE0: Tuulivoimapuistohanketta ei toteuteta.

VE1A: Hankealueelle rakennetaan enintään 17 uutta voimalaa ja sähkönsiirtoreitti rakennetaan pohjoiseen Iisalmelle.

Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.

VE1B: Kuten vaihtoehto VE1A, mutta sähkönsiirtoreitti rakennetaan etelään Varpaisjärvelle.

VE2A: Hanke toteutetaan vähäisemmällä voimalamäärällä ja sähkönsiirtoreitti rakennetaan pohjoiseen Iisalmelle. Vaihtoehdon mukaan hankealueelle rakennetaan 14 uutta voimalaa. YVA- suunnittelussa lopullinen määrä tarkentuu. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.

VE2B: Kuten VE2A, mutta sähkösiirtoreitti rakennetaan etelään Varpaisjärvelle.

 

Tuulivoimapuiston rakentaminen on tarkoitus käynnistää vuoden 2025 loppuun mennessä, kun YVA-menettely ja tuulivoimapuiston kaavoitusprosessi ovat päättyneet. YVA-menettely valmistuu suunnitelman mukaan vuoden 2024 aikana, kun yhteysviranomainen on antanut perustellun päätelmänsä YVA-selostuksesta.

 

Ympäristölautakunta on 8.2.2023 § 5 antanut asiasta seuraavan lausunnon:

 

Lapinlahden kunnan ympäristöviranomainen huomauttaa virheellisestä tekstistä arviointiohjelmassa. Ympäristölupa maa-ainesten ottoon kiinteistöllä 402-411-25-118 ei ole NCC-Road Oy:lla, vaan se on siirretty AM-Sora Oy:n nimiin vuonna 2018.

 

Voimaloiden sijoittamisessa ja perustusten suunnittelussa on otettava huomioon AM-Sora Oy:n ympäristöluvassa mahdollistettu räjäytys- ja louhintatoiminta Taivalmäen kallioalueella. Tärinän vaikutukset tuulivoimaloiden toimintaan, rakenteeseen ja kestävyyteen on selvitettävä.

 

Voimaloiden sijoittamista täytyy tarkastella myös suojeltujen alueiden maisemanäkökulmasta (eritysesti Natura 2000-alue Hukkasuo). Suojellut alueet ovat luontotyyppiensä takia erityisasemassa, mutta ne ovat myös virkistyskäytössä aktiivisesti. Hukkasuon mahdollinen merkitys muuttolintujen levähdyspaikkana täytyy myös selvittää. Koko hankkeessa on pyrittävä välttämään toimintaa ja vaikutuksia suojelluilla alueilla, sekä vaikutuksia suojeltuihin lajeihin.

 

Lisäksi ympäristöviranomainen muistuttaa, että mikäli tuulivoimapuistoalueella on tarkoitus läjittää suuria määriä maa-aineksia, tulee näille kohteille hakea ympäristölupa maankaatopaikkana. Myös jätteiden hyödyntämiseen maanrakennuksessa voidaan tarvita MARA-asetuksen mukainen lupa. Samalla on hyvä ottaa huomioon maa-aineslain kannalta luvanvaraiset toiminnat sekä luvitukseen käytettävä käsittelyaika, joka on tällä hetkellä Lapinlahden kunnassa vähintään 6 kk.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan Iso-Petäjämäen tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta, että työtä toteutettaessa hankkeen vaikutuksia tulee arvioida huolellisesti myös Lapinlahden kunnan asukkaiden, alueen virkistyskäyttäjien ja maanomistajien näkökulmasta. Mahdollisten haitallisten vaikutusten estämis- ja lieventämiskeinojen tulee olla konkreettisia ja alueen olosuhteissa toteutettavissa olevia.

 

Päätös Kunnanhallitus totesi lausuntonaan Iso-Petäjämäen tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta, että työtä toteutettaessa hankkeen vaikutuksia tulee arvioida huolellisesti myös Lapinlahden kunnan asukkaiden, alueen virkistyskäyttäjien ja maanomistajien näkökulmasta. Mahdollisten haitallisten vaikutusten estämis- ja lieventämiskeinojen tulee olla konkreettisia ja alueen olosuhteissa toteutettavissa olevia.