Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 13.03.2023/Pykälä 65 

Kuntamallin sopimuksen jatkaminen

 

Kunnanhallitus 30.05.2022 § 108 

 

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Kuntamalli on maahanmuuttoviraston ja vastanottokeskusten tarjoama malli, joka mahdollistaa tilapäistä suojelua hakevien ja saavien henkilöiden majoittumisen siellä, mihin he ovat asettautuneet Suomeen saapuessaan. Kyseessä on nopea ja väliaikainen ratkaisu, jossa kunta tuottaa vastaanottokeskukselle ja tilapäistä suojelua hakeville ja saaville henkilöille vastaanottoon kuuluvia majoitus- ja ohjauspalveluita.

 

Kuntamallin edellytyksenä on sopimuksen tekeminen vastaanottokeskuksen kanssa. Sopimus on edellytys korvausten maksamiselle 1.5.2022 alkaen. Osallistuminen on kunnille vapaaehtoista.

 

Kuntamalli koskee ainoastaan tilapäistä suojelua hakeneita ja saavia henkilöitä. Henkilön tulee olla rekisteröitynyt vastaanottokeskuksen asiakkaaksi ja henkilön kuulumisesta kuntamalliin tulee olla sovittu vastaanottokeskuksen kanssa. Kunnan on informoitava kuntamallin piiriin tulevista henkilöistä välittömästi vastaanottokeskusta.

 

Kuntamallissa ei ole tarkoituksena, että henkilöt muuttavat ja siirtyvät kuntamallissa mukana olevien kuntien välillä, siirtäen majoitustaan kunnasta toiseen.

 

Kuntamallissa kunta tuottaa henkilöiden majoituspalvelut ja antaa henkilöille majoituksen ja arjen ohjausta ja neuvontaa. Vastaanottokeskus vastaa muiden vastaanottopalveluiden järjestämisestä.

 

Kuntamalliin eivät kuulu ne palvelut ja toiminta, jotka kunta järjestää henkilöille muuten. Näitä ovat esimerkiksi varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, oppilashuolto, lastensuojelu ja kiireellinen akuutteihin tilanteisiin annettava terveydenhoito sekä koronarokotusten järjestäminen. Kunta voi tarjota halutessaan kotoutumista ja hyvinvointia edistävää toimintaa, kuten harrastusmahdollisuuksia.

 

Kuntamallin mukaisia asuntoja ovat pääasiassa kunnan omistamat vapaat vuokrahuoneistot. Majoitus selvitetään ja järjestetään tapauskohtaisesti.

 

Sopimus on voimassa 1.5 - 30.9.2022. Perussopimuskauden jälkeen sopijapuolet voivat yhdessä sopien jatkaa sopimuskautta optiokaudella korkeintaan 4.3.2023 saakka. Kunta ilmoittaa vastaanottokeskukselle viimeistään 15.8 sopimuksen jatkamisesta optiokaudella.

 

Majoitus

Henkilöt majoitetaan kunnan omistamissa tai vuokraamissa asunnoissa, joiden tulee olla asumisen vaatimukset täyttäviä. Asunnolla tarkoitetaan keittiöllä, keittokomerolla tai keittotilalla varustettua yhden tai useampia asuinhuoneita käsittävää ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettua kokonaisuutta, jolla on oma välitön sisäänkäyntinsä.

 

Majoitukseen sisältyy asuntojen kalustus, sähkö, vesi, jätehuolto, huoltotyöt, vakuutukset sekä asuntojen ennallistaminen poismuuton jälkeen. Asuntojen tulee sijaita hyvien kulkuyhteyksien päässä, julkisen liikenteen varrella. Kunta ei saa periä henkilöltä maksua majoituksesta. Majoituksen lopettamisesta kunnan tulee ilmoittaa henkilölle ja vastaanottokeskukselle vähintään 30 päivää ennen majoituksen päättymistä.

 

Neuvonta ja ohjaus

Arjen neuvonta ja ohjaus tehdään lähtökohtaisesti kunnan toimintana. Neuvonta ja ohjaus käsittää ainakin

-          asumisen liittyvää neuvonta ja ohjeistus

-          neuvontaa ja ohjausta arjen asioiden hoitamiseen, kuten pankkitilin avaaminen, harrastuksiin hakeutuminen, verokortin saaminen, kouluun ja varhaiskasvatukseen sekä TE-palveluihin hakeutuminen, vastaanottoraha hakeminen

-          vastaanottokeskuksen kanssa sovittua muuta neuvontaa ja ohjausta, esimerkiksi vastaanottokeskuksen toimintaan ja vastaanottopalveluihin liittyen sekä tarvittavaa tiedonvälittämistä

-          Kunnan tulee myös ohjata ja auttaa hakeutumisessa palveluihin, mikäli henkilö tarvitsee sosiaalipalveluita tai terveydenhuollon palveluita.

 

Neuvonnalla tavoitellaan henkilöiden omatoimisuuden ja itsenäisen asioiden hoitamisen kehittymistä.

 

Kunta toimittaa neuvontaa ja ohjausta antavien yhteyshenkilöt vastaanottokeskukselle.

 

Ohjauspalveluissa tarvittavien tulkkaus- ja käännöspalveluiden kustannukset kunta laskuttaa vastaanottokeskukselta.

 

Kustannusten korvaaminen

Vastaanottokeskus korvaa kunnalle sopimuksen mukaisten majoituspalveluiden ja ohjauspalveluiden tuottamisesta sopimuksessa määritellyn kuntakohtaisen majoitusvuorokausihinnan. Hinta maksetaan jokaista majoittunutta henkilöä kohden.

 

Majoituspalvelujen kustannuksista korvataan 6,10 euroa/hlö/pv ja muita kuluja 2,4 euroa/hlö/pv. Muihin kuluihin sisältyy: asuntojen kalustus, sähkö, vesi, jätehuolto, huoltotyöt, vakuutukset, asuntojen ennallistaminen sekä henkilöille annettava ohjaus ja neuvonta.

 

Vastaanottokeskus seuraa majoitusvuorokausia, jotka perustuvat vastaanottokeskuksen asiakasrekisterin eli UMA-rekisteriin rekisteröityihin asiakkaisiin. Vastaanottokeskus toimittaa rekisteristä otetun asiakaslistan kuntaan viimeistään seuraavan kuukauden 10. päivä. Kunta tarkistaa listauksen ja tekee sen perusteella laskun vastaanottokeskukselle viimeistään laskutuskuukautta seuraavan kuukauden 30. päivä.

 

Kunnan ja vastaanottokeskuksen tulee sopimusta tehdessä määritellä henkilöiden määrä sopimuksen tekohetkellä ja arvio sopimuksen kokonaisarvosta, minkä vastaanottokeskus ilmoittaa Maahanmuuttovirastolle.

 

Korvaus tulee toteutuneista majoitusvuorokausista. Yksityismajoitusta ei korvata.

 

Maahanmuuttovirasto ohjaa kunnan tekemään sopimuksen oikean vastaanottokeskuksen kanssa palvelujen tuottamisesta jatkossa.

 

Henkilötietojen käsittely

Kunta toimii palvelujensa osalta henkilötietojen käsittelijänä. Kunnan käsittelemät ja palvelujen tuottamisessa syntyvät henkilötiedot kuuluvat vastaanottokeskuksen asiakas- tai potilasrekisteriin. Kunta käyttää palveluissa omia tietojärjestelmiään.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy Lapinlahden kunnan ja Kuopion Setlementti Puijolan (Kuopion vastaanottokeskus) välisen sopimuksen tilapäistä suojelua hakevien ja saavien majoittamisen ja muiden vastaanottopalveluiden tuottamisen kustannusten korvaamisesta.  Sopimus tulee voimaan 1.5.2022.

Kunnanhallitus valtuuttaa johtavat viranhaltijat allekirjoittamaan sopimuksen Kuopion Setlementti Puijolan kanssa.

Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan päättämään optiokaudesta 1.10.2022- 4.3.2023.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksi Lapinlahden kunnan ja Kuopion Setlementti Puijolan (Kuopion vastaanottokeskus) välisen sopimuksen tilapäistä suojelua hakevien ja saavien majoittamisen ja muiden vastaanottopalveluiden tuottamisen kustannusten korvaamisesta.  Sopimus tulee voimaan 1.5.2022.

Kunnanhallitus valtuutti johtavat viranhaltijat allekirjoittamaan sopimuksen Kuopion Setlementti Puijolan kanssa.

Kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtajan päättämään optiokaudesta 1.10.2022- 4.3.2023.

 

 

Kunnanhallitus 13.03.2023 § 65  

276/05.11.00/2022  

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Kuntamallin jatkosopimukset ajalle 5.3.-31.12.2023

 

Maahanmuuttoviraston toimeksiannosta vastaanottokeskukset voivat solmia kuntien kanssa jatkosopimukset kuntamallista ajalle 5.3.-31.12.2023.

 

Kuopion Setlementti Puijola (Kuopion vastaanottokeskus) on ottanut Lapinlahden kuntaan yhteyttä 2.3.2023 sopimuksen jatkamisesta vuoden 2023 loppuun.

 

Kunnan tulee päättää, laatiiko jatkosopimuksen vastaanottokeskuksen kanssa. Kunta-malliin osallistuminen on kunnille vapaaehtoista. Mikäli kunta päättää olla jatkamatta sopimusta, se päättyy voimassa olevan sopimuskauden mukaisesti

ilman erillistä irtisanomista 4.3.2023.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy Lapinlahden kunnan ja Kuopion Setlementti Puijolan (Kuopion vastaanottokeskus) välisen sopimuksen jatkamisen ajalla
5.3.-31.12.2023.

Kunnanhallitus valtuuttaa johtavat viranhaltijat allekirjoittamaan sopimuksen Kuopion Setlementti Puijolan kanssa.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi Lapinlahden kunnan ja Kuopion Setlementti Puijolan (Kuopion vastaanottokeskus) välisen sopimuksen jatkamisen ajalla
5.3.-31.12.2023.

Kunnanhallitus valtuutti johtavat viranhaltijat allekirjoittamaan sopimuksen Kuopion Setlementti Puijolan kanssa.