Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 18.04.2023/Pykälä 13


 

Kunnanhallituksen jäsenten valinta toimikaudelle 1.6.2023 - 31.5.2025

 

Kunnanhallitus 13.03.2023 § 55 

 

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Kuntalain (2015/410) 30 §:n 1 mom. mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta.

 

Hallintosäännön 7 §:n mukaan kunnanhallituksessa on 9 jäsentä, joista valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

 

Hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten tulee olla valtuutettuja, ellei tasa-arvolaista tai muusta pakottavasta syystä muuta johdu. Kunnanhallituksen ja sen alaisen henkilöstöjaoston toimikausi on valtuustokausi, ellei valtuusto valinnan yhteydessä toisin päätä.

 

Kuntalain (410/2015) 73 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

  1. välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö,
  2. henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa,
  3. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta,
  4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

 

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

 

Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.

 

Tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

Lapinlahden valtuusto päätti 17.8.2021 § 35 kunnanhallituksen toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2023 sekä valitsi kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

 

varsinainen jäsen

henkilökohtainen varajäsen

Virranta Kari

Tikkanen Jarmo

Ruotsalainen Terttu

Rönkkö Jenni

Tuovinen Heidi

Rusanen Paula

Martikainen Ossi

Ukkonen Markku

Hirvonen Pave

Rissanen Kari

Majala Jouni

Mustonen Seppo

Heikkinen Tiina

Komulainen Heidi

Rannio Jorma

Ruotsalainen Jorma

Sorjonen Anu

Kuutsa Satu

 

Valtuusto valitsi puheenjohtajaksi Kari Virrannan ja varapuheenjohtajaksi Terttu Ruotsalaisen.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee valtuuston lopputoimikaudeksi ajalle 1.6.2023 - 31.5.2025 kunnanhallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Lisäksi kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee kunnanhallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se valitsee valtuuston lopputoimikaudeksi ajalle 1.6.2023 - 31.5.2025 kunnanhallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Lisäksi kunnanhallitus päätti esittää, että valtuusto valitsee kunnanhallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

 

Valtuusto 18.04.2023 § 13  

530/00.00.01.00/2021  

 

 

Esittelijä Kunnanhallitus

 

Päätösehdotus Valtuusto valitsee lopputoimikaudeksi ajalle 1.6.2023 - 31.5.2025 kunnanhallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Lisäksi valtuusto valitsee kunnanhallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös Valtuusto valitsi lopputoimikaudeksi ajalle 1.6.2023 - 31.5.2025 kunnanhallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

varsinainen jäsen

henkilökohtainen varajäsen

Virranta Kari

Tikkanen Jarmo

Ruotsalainen Terttu

Rönkkö Jenni

Tuovinen Heidi

Rusanen Paula

Martikainen Ossi

Ukkonen Markku

Hirvonen Pave

Rissanen Kari

Majala Jouni

Mustonen Seppo

Heikkinen Tiina

Komulainen Heidi

Rannio Jorma

Ruotsalainen Jorma

Sorjonen Anu

Kuutsa Satu

 

Lisäksi valtuusto valitsi edelleen puheenjohtajaksi Kari Virrannan ja varapuheenjohtajaksi Terttu Ruotsalaisen.