Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.05.2023/Pykälä 110 

Lausunto Savolan tuulivoimahankkeen YVA- menettelystä

 

Kunnanhallitus 08.05.2023 § 110  

307/10.02.02/2022  

 

 

Valmistelija Ympäristöasiantuntija Nita Tuomi; vs. kunnanjohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Lapinlahden kunnanhallitus (20.2.2023 § 42) toimitti Pohjois-Savon ELY-keskukselle kirjeen, jossa se esitti ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) soveltamista Tuulikolmion (hankkeesta vastaava) Lapinlahden Savolan tuulivoimahankkeeseen. Savolan hankealueelle on tarkoitus rakentaa 5 kpl teholtaan 6-7 MW:n tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus olisi enimmillään 275 metriä.

 

Hankealueelle on tarkoitus laatia maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 77a §:n mukainen tuulivoimaosayleiskaava, jota koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä Lapinlahden kunnassa 2.2.- 3.3.2023 välisen ajan.

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017, YVA- laki) 3 §:n 1 momentin sekä lain liitteen 1 hankeluettelon 7e kohdan nojalla YVA-menettelyä sovelletaan tuulivoimalahankkeeseen silloin, kun yksittäisten laitosten lukumäärä on vähintään 10 kappaletta tai voimaloiden kokonaisteho vähintään 45 megawattia. Savolan hankesuunnitelma alittaa edellä mainitut raja-arvot eikä siihen näin ollen sovelleta YVA-menettelyä suoraan YVA-lain 3 §:n 1 momentin perusteella. YVA-lain 3 §:n 2 ja 3 momentin mukaisesti menettelyä voidaan kuitenkin yksittäistapauksissa soveltaa myös hankeluettelohankkeita pienempään hankkeeseen, jos tämä todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, hankeluettelohankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia.

 

Yksittäistapausharkintaa tehtäessä on otettava huomioon hankkeen ominaisuudet ja sijainti sekä vaikutusten luonne. Päätöksenteossa huomioitavista seikoista on säädetty tarkemmin YVA-lain liitteessä 2.

 

Kunnanhallituksen aloitteen takia ELY-keskus ratkaisee YVA- menettelyn soveltamista koskevan asian Savolan hankkeen osalta tekemällä asiasta edellä mainitun YVA-yksittäistapauspäätöksen. Ennen YVA-lain 13 §:n mukaisen päätöksen tekemistä ELY-keskus varaa jakelussa mainituille mahdollisuuden antaa lausuntonsa YVA-menettelyn tarpeellisuudesta hankkeessa sekä muista päätöksenteossa huomioitavista seikoista.

 

Lausunnot pyydetään 17.5.2023 mennessä.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Lapinlahden kunnanhallitus edellyttää, että YVA-menettely toteutetaan.

Perustelut menettelyn toteuttamiseen:
Hanketoimijalla on ollut paljon puutteita toimitetuissa materiaaleissa jo aiemmin ja erityisesti OAS-käsittelyn aikana.

Liitteenä olleessa meluselvityksessä tarkastelu on tehty tuulivoimaloilla, joiden napakorkeus on 165 metriä. Hankkeen tuulivoimaloiden maksimikorkeudeksi on kuitenkin esitetty 275 metriä, jolloin myös napakorkeuden on oltava mallinnuksessa tarkasteltua suurempi. Erot äänen leviämisessä napakorkeudesta riippuen tulee esittää tarkastelussa.

Natura-alueen melutaso on tarkastelun mukaan 35-45 dB. Ohjearvo kansallispuiston melutasoksi on 40 dB, ja Natura-alueen ollessa suojeltu ympäristöarvojensa puolesta voisi olla perusteltua pyrkiä samaan ohjearvoon myös Natura-alueella. Tämän pohjalta voimaloiden sijoittamista hieman kauemmas Natura-alueesta voisi tarkastella.

Tuulivoimaloiden perustuksille ei esitetä toimenpiteitä voimaloiden toiminnan loputtua." Jätelain 72 §:n ja sen esitöiden mukaan roskaamiskieltoa sovelletaan myös sellaiseen esineeseen ja aineeseen, joka ei kiistatta ole jätettä, mutta voidaan sen kunnon, huolenpidon puutteen tai sijaintipaikan perusteella päätellä hylätyksi tai käytöstä poistetuksi. Näiden perusteella perustukset sekä maakaapeloinnit kuuluisi poistaa toiminnan jälkeen alueelta.

Puutteet luonto- ja linnustoselvityksissä on korjattava tulevalla maastokaudella. Kurjen mahdollista häiriintymistä alueella tulee tarkastella huolellisesti, koska sen on Suomen direktiivilaji.

 

Päätös Lapinlahden kunnanhallitus päätti edellyttää, että YVA-menettely toteutetaan.

Perustelut menettelyn toteuttamiseen:
Hanketoimijalla on ollut paljon puutteita toimitetuissa materiaaleissa jo aiemmin ja erityisesti OAS-käsittelyn aikana.

Liitteenä olleessa meluselvityksessä tarkastelu on tehty tuulivoimaloilla, joiden napakorkeus on 165 metriä. Hankkeen tuulivoimaloiden maksimikorkeudeksi on kuitenkin esitetty 275 metriä, jolloin myös napakorkeuden on oltava mallinnuksessa tarkasteltua suurempi. Erot äänen leviämisessä napakorkeudesta riippuen tulee esittää tarkastelussa.

Natura-alueen melutaso on tarkastelun mukaan 35-45 dB. Ohjearvo kansallispuiston melutasoksi on 40 dB, ja Natura-alueen ollessa suojeltu ympäristöarvojensa puolesta voisi olla perusteltua pyrkiä samaan ohjearvoon myös Natura-alueella. Tämän pohjalta voimaloiden sijoittamista hieman kauemmas Natura-alueesta voisi tarkastella.

Tuulivoimaloiden perustuksille ei esitetä toimenpiteitä voimaloiden toiminnan loputtua." Jätelain 72 §:n ja sen esitöiden mukaan roskaamiskieltoa sovelletaan myös sellaiseen esineeseen ja aineeseen, joka ei kiistatta ole jätettä, mutta voidaan sen kunnon, huolenpidon puutteen tai sijaintipaikan perusteella päätellä hylätyksi tai käytöstä poistetuksi. Näiden perusteella perustukset sekä maakaapeloinnit kuuluisi poistaa toiminnan jälkeen alueelta.

Puutteet luonto- ja linnustoselvityksissä on korjattava tulevalla maastokaudella. Kurjen mahdollista häiriintymistä alueella tulee tarkastella huolellisesti, koska sen on Suomen direktiivilaji.