Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.05.2023/Pykälä 127


 

Kunnanjohtajan viran täyttäminen

 

Kunnanhallitus 06.03.2023 § 51 

 

 

 

Valmistelija kunnanhallituksen ja valmistelutyöryhmän puheenjohtaja Kari Virranta, 040 037 1094, hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

 

Kunnanjohtajan tehtävät ja toimivalta

 Kuntalain 38 §:n mukaan kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Lapinlahden kunnan hallintosäännön 13 §:n mukaan kunnanjohtaja vastaa kunnanhallituksen toimialan toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa kunnanhallituksen alaisuudessa. Kunnanjohtajan tehtävistä ja toimivallasta säädetään tarkemmin Lapinlahden kunnan hallintosäännössä (mm. 27 §).

 

 Johtajasopimus

 Kuntalain (410/2015) 42 §:n mukaan: "Kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimuksen hyväksyy kunnanhallitus. Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan työnjaosta kunnan johtamisessa ottaen huomioon, mitä hallintosäännössä määrätään. Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla kunnanjohtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan 43 §:ssä tarkoitetun menettelyn sijasta. Johtajasopimuksessa voidaan tällöin sopia kunnanjohtajalle maksettavasta erokorvauksesta."

 

 Kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimus ja palvelussuhteen ehdot

 Perustuslain 125 §:n mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Lapinlahden kunnan hallintosäännön § 52 kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista päättää kunnanhallitus.

 

 Kunnanjohtajan valintaa valmisteleva työryhmä esittää kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimukseksi tiedekorkeakoulussa suoritettu virkaan soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja käytännön kokemus johtamistehtävistä. Lisäksi valmisteluryhmä esittää, että eduksi katsotaan aikaisempi johtajakokemus kunta- tai muusta siihen rinnastettavasta organisaatiosta. Lisäksi edellytetään ihmislähtöistä johtamisosaamista, talouden asiantuntemusta, elinkeinoelämän tuntemusta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä halua yhteistyöhön sidosryhmien kanssa. Arvostamme julkishallinnon yleistä tuntemusta, sujuvia viestintätaitoja, kehitysmyönteistä ja innovatiivista asennetta sekä valmiutta sitoutua yhteisölliseen Lapinlahteen.

 

 Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana 1.8.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan. Virkasuhteen ehtoihin sovelletaan KVTES:iä. Palkkaus sovitaan johtajasopimuksessa ja hakijaa pyydetään esittämään palkkatoive. Viran koeaika on 6 kuukautta. Valittavalta edellytetään huumausainetestiä koskeva todistus sekä hyväksyttävä selvitys terveydentilasta (Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta (304/2003) 7 § ja laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 7 §).

 

 Viran julistaminen haettavaksi

 Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 4 §:n mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä, jollei viranhaltijalain 4 §:n 3 momentin säännökset mahdollista viran täyttämistä ilman julkista hakumenettelyä. Hakuajan on oltava vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain edellyttämällä tavalla yleisessä tietoverkossa. Virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

 Lain 5 §:n mukaan sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset. Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan kelpoisuudesta. Kunnanjohtajan virkaan voidaan suostumuksensa nojalla ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut sitä ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys.

 

 Kunnanjohtajan virka on ollut haettavissa 6.-27.3.2023 välisen ajan. Hakuilmoitus julkaistaan kunnan www-sivuilla, Kuntarekryn ja TE-palveluiden verkkosivuilla. Lisäksi ilmoitus julkaistaan Helsingin Sanomissa, Kuntalehdessä, Savon Sanomissa sekä kunnan sosiaalisen median kanavissa (Facebook ja Instagram).

 

 Hakemukset pyydetään toimittamaan Kuntarekry-palvelun kautta. Hakuaika päättyy 27.3.2023 klo 14.

 

 Valintaprosessin alustava aikataulu:

 

 Virka on haettavissa 6. - 27.3.2023.

 Valintaryhmä tekee esityksen kunnanhallitukselle haastateltavista 29.3.2023. Kunnanhallitus päättää haastatteluun kutsuttavat 30.3.2023.

 Haastattelut pidetään 11-12.4.2023

 Kunnanhallitus päättää ehdokkaat jatkotesteihin 12.4.2023.

 Valintaryhmä tekee esityksen kunnanhallitukselle viimeistään 3.5.2023.
Kunnanhallitus tekee esityksen valtuustolle uudesta kunnanjohtajasta 8.5.2023.
Valtuusto valitsee kunnanjohtaja 15.5. tai 22.5.2023.

 

Esittelijä kunnanhallituksen puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää
1. hyväksyä kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimukset ja palvelusuhteen ehdot.
2. julistaa kunnanjohtajan viran haettavaksi. Hakuaika on 6. - 27.3.2023 klo 14. saakka.
3. hyväksyä rekrytoinnin alustavan aikataulun. Muutokset aikatauluun ovat mahdollisia.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti
1. hyväksyä kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimukset ja palvelusuhteen ehdot.
2. julistaa kunnanjohtajan viran haettavaksi. Hakuaika on 6. - 27.3.2023 klo 14. saakka.
3. hyväksyä rekrytoinnin alustavan aikataulun. Muutokset aikatauluun ovat mahdollisia.

 

 

Kunnanhallitus 30.03.2023 § 74 

 

 

 

Valmistelija kunnanhallituksen ja valmistelutyöryhmän puheenjohtaja Kari Virranta, 040 037 1094, hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Kunnanjohtajan haku päättyy 27.3.2023, jonka jälkeen valmisteluryhmä kokoontuu käymään hakemukset läpi ja tekee ehdotuksen haastatteluun kutsuttavista.

 

Esittelijä kunnanhallituksen puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus tekee päätöksen haastatteluun kutsuttavista. Esitys annetaan kokouksessa.

 

Päätös Hallintojohtaja Ulla Nikulainen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kokouksen pöytäkirjanpitäjänä toimi tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana kunnanjohtaja Janne Airaksinen.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kari Virranta totesi, että valintaryhmä on kokoontunut 29.3.2023. Kokouksessa oli mukana Eezy Personnel Oy:n konsultti. Määräaikaan mennessä virkaan haki 12 henkilöä ja 1 henkilö antoi suostumuksensa. Viran hakijoista 3 ei täyttänyt viran kelpoisuusvaatimuksia.

Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösehdotus

Valintaryhmä esittää yksimielisesti hakemusten ja niistä laaditun ansiovertailun perusteella, että haastatteluun kutsutaan viran kelpoisuusvaatimukset täyttäneet seuraavat henkilöt: KTM Atte Rantanen, FM Minna Heikkinen, YTM, FM Taina Väre, FT, KTM Henri Ruotsalainen ja YTM, TtM Juho Pulkka.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kunnanhallitus 12.04.2023 § 91 

 

 

 

Valmistelija kunnanhallituksen ja valmistelutyöryhmän puheenjohtaja Kari Virranta, 040 037 1094

 

Kunnanjohtajan valintaa valmisteleva työryhmä haastattelee virankelpoisuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat 11. - 12.4.2023 ja valmistelee haastattelujen jälkeen esityksen kunnanhallitukselle henkilöarviointeihin kutsuttavista hakijoista.

 

Esittelijä  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus tekee päätöksen henkilöarviointeihin kutsuttavista henkilöistä. Esitys annetaan kokouksessa.  

 

Päätös Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kari Virranta totesi, että valintaryhmä on 12.4.2023 päättänyt kutsua haastateltavaksi kunnanjohtaja Johanna Viidan ja hänet haastateltiin.

Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösehdotus

Valintaryhmä esittää, että henkilöarviointeihin lähetetään Johanna Viita, Atte Rantanen ja Henri Ruotsalainen.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kunnanhallitus 15.05.2023 § 127  

91/01.01.01.00/2023  

 

 

Valmistelija kunnanhallituksen ja valmistelutyöryhmän puheenjohtaja Kari Virranta, 040 037 1094

 

Kunnanjohtajan virkaan voidaan valita henkilö, joka ilmoittautuu virkaan hakuajan jälkeen, mutta ennen virkavaalin toimittamista. Valtuusto voi päättää mahdollisuudesta ottaa henkilö virkasuhteeseen tämän suostumuksen perusteella. Suostumuksen antajan kelpoisuudesta on esitettävä selvitys (Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta, 2 luku, 5.2 §, jäljempänä Viranhaltijalaki).

 

Vieremän kunnanjohtaja Mika Suomalainen on 2.5.2023 ilmoittautunut virkaan ja hän on antanut Viranhaltijalain mukaisen suostumuksen olla käytettävissä Lapinlahden kunnan kunnanjohtajan viran valinnassa.

 

Valintaryhmä päätti 2.5.2023 yksimielisesti, että kunnanjohtajan hakuaikaa ei jatketa, koska Viranhaltijalaki mahdollistaa suostumusmenettelyn. Samalla päätettiin, että Mika Suomalaista haastatellaan ja myös hänelle tehdään henkilöarviointi. Haastattelu pidetään 12.5.2023 ja henkilöarvioinnin tulos käydään läpi valintaryhmän kokouksessa.

 

Johanna Viita on ilmoittanut 2.5.2023 kunnanhallituksen puheenjohtajalle, että hän vetäytyy kunnanjohtajan hakuprosessista.

 

Koska Mika Suomalaista haastellaan kunnanhallituksen esityslistan lähettämisen jälkeen 12.5.2023 ja henkilöarvioinnin tulos esitellään samalla kertaa, kunnanjohtajaksi valittavasta henkilöstä tehdään päätösehdotus 15.5.2023 pidettävässä kunnanhallituksen kokouksessa.

 

Valintaryhmä käy kokouksessaan 12.5.2023 läpi ansiovertailut ja kaikki henkilöarvioinnit.

 

Tarkoitus on, että valtuusto päättää kunnanjohtajaksi valittavasta henkilöstä 22.5.2023 pidettävässä kokouksessa.  

 

Esittelijä   kunnanhallituksen puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus tekee päätösehdotuksen valtuustolle kunnanjohtajan virkaan valittavasta henkilöstä kunnanhallituksen kokouksessa.

 

Päätös Kunnanhallituksen kokouksessa oli läsnä konsultti Jenni Kemppainen eezy Personnel Assessmentista. Jenni Kemppainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen. Kokouksen pöytäkirjanpitäjänä toimi tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana Sanna Nissinen.

Kunnanhallitus toteaa valtuustolle, että kuntalain 41.1 §:n mukaan kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa kuntaan. Saman lain 41.2 §:n mukaan, jos kunnanjohtajan vaalissa kukaan ei ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä saanut tulee valituksi.
  
Kunnanhallitus päätti, että valtuuston kokouksessa konsultti Jenni Kemppainen eezy Personnel Assessmentista esittelee henkilöarvioinnin tulokset valtuutetuille valtuuston kokouksessa 22.5.2023 kello 15.00.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että se suorittaa kunnanjohtajan vaalin.