Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.08.2023/Pykälä 167 

ELYn päätös Savolan tuulivoimahankkeen YVA-menettelystä

 

Kunnanhallitus 08.05.2023 § 110 

 

 

 

Valmistelija Ympäristöasiantuntija Nita Tuomi; vs. kunnanjohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Lapinlahden kunnanhallitus (20.2.2023 § 42) toimitti Pohjois-Savon ELY-keskukselle kirjeen, jossa se esitti ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) soveltamista Tuulikolmion (hankkeesta vastaava) Lapinlahden Savolan tuulivoimahankkeeseen. Savolan hankealueelle on tarkoitus rakentaa 5 kpl teholtaan 6-7 MW:n tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus olisi enimmillään 275 metriä.

 

Hankealueelle on tarkoitus laatia maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 77a §:n mukainen tuulivoimaosayleiskaava, jota koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä Lapinlahden kunnassa 2.2.- 3.3.2023 välisen ajan.

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017, YVA- laki) 3 §:n 1 momentin sekä lain liitteen 1 hankeluettelon 7e kohdan nojalla YVA-menettelyä sovelletaan tuulivoimalahankkeeseen silloin, kun yksittäisten laitosten lukumäärä on vähintään 10 kappaletta tai voimaloiden kokonaisteho vähintään 45 megawattia. Savolan hankesuunnitelma alittaa edellä mainitut raja-arvot eikä siihen näin ollen sovelleta YVA-menettelyä suoraan YVA-lain 3 §:n 1 momentin perusteella. YVA-lain 3 §:n 2 ja 3 momentin mukaisesti menettelyä voidaan kuitenkin yksittäistapauksissa soveltaa myös hankeluettelohankkeita pienempään hankkeeseen, jos tämä todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, hankeluettelohankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia.

 

Yksittäistapausharkintaa tehtäessä on otettava huomioon hankkeen ominaisuudet ja sijainti sekä vaikutusten luonne. Päätöksenteossa huomioitavista seikoista on säädetty tarkemmin YVA-lain liitteessä 2.

 

Kunnanhallituksen aloitteen takia ELY-keskus ratkaisee YVA- menettelyn soveltamista koskevan asian Savolan hankkeen osalta tekemällä asiasta edellä mainitun YVA-yksittäistapauspäätöksen. Ennen YVA-lain 13 §:n mukaisen päätöksen tekemistä ELY-keskus varaa jakelussa mainituille mahdollisuuden antaa lausuntonsa YVA-menettelyn tarpeellisuudesta hankkeessa sekä muista päätöksenteossa huomioitavista seikoista.

 

Lausunnot pyydetään 17.5.2023 mennessä.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Lapinlahden kunnanhallitus edellyttää, että YVA-menettely toteutetaan.

Perustelut menettelyn toteuttamiseen:
Hanketoimijalla on ollut paljon puutteita toimitetuissa materiaaleissa jo aiemmin ja erityisesti OAS-käsittelyn aikana.

Liitteenä olleessa meluselvityksessä tarkastelu on tehty tuulivoimaloilla, joiden napakorkeus on 165 metriä. Hankkeen tuulivoimaloiden maksimikorkeudeksi on kuitenkin esitetty 275 metriä, jolloin myös napakorkeuden on oltava mallinnuksessa tarkasteltua suurempi. Erot äänen leviämisessä napakorkeudesta riippuen tulee esittää tarkastelussa.

Natura-alueen melutaso on tarkastelun mukaan 35-45 dB. Ohjearvo kansallispuiston melutasoksi on 40 dB, ja Natura-alueen ollessa suojeltu ympäristöarvojensa puolesta voisi olla perusteltua pyrkiä samaan ohjearvoon myös Natura-alueella. Tämän pohjalta voimaloiden sijoittamista hieman kauemmas Natura-alueesta voisi tarkastella.

Tuulivoimaloiden perustuksille ei esitetä toimenpiteitä voimaloiden toiminnan loputtua." Jätelain 72 §:n ja sen esitöiden mukaan roskaamiskieltoa sovelletaan myös sellaiseen esineeseen ja aineeseen, joka ei kiistatta ole jätettä, mutta voidaan sen kunnon, huolenpidon puutteen tai sijaintipaikan perusteella päätellä hylätyksi tai käytöstä poistetuksi. Näiden perusteella perustukset sekä maakaapeloinnit kuuluisi poistaa toiminnan jälkeen alueelta.

Puutteet luonto- ja linnustoselvityksissä on korjattava tulevalla maastokaudella. Kurjen mahdollista häiriintymistä alueella tulee tarkastella huolellisesti, koska sen on Suomen direktiivilaji.

 

Päätös Lapinlahden kunnanhallitus päätti edellyttää, että YVA-menettely toteutetaan.

Perustelut menettelyn toteuttamiseen:
Hanketoimijalla on ollut paljon puutteita toimitetuissa materiaaleissa jo aiemmin ja erityisesti OAS-käsittelyn aikana.

Liitteenä olleessa meluselvityksessä tarkastelu on tehty tuulivoimaloilla, joiden napakorkeus on 165 metriä. Hankkeen tuulivoimaloiden maksimikorkeudeksi on kuitenkin esitetty 275 metriä, jolloin myös napakorkeuden on oltava mallinnuksessa tarkasteltua suurempi. Erot äänen leviämisessä napakorkeudesta riippuen tulee esittää tarkastelussa.

Natura-alueen melutaso on tarkastelun mukaan 35-45 dB. Ohjearvo kansallispuiston melutasoksi on 40 dB, ja Natura-alueen ollessa suojeltu ympäristöarvojensa puolesta voisi olla perusteltua pyrkiä samaan ohjearvoon myös Natura-alueella. Tämän pohjalta voimaloiden sijoittamista hieman kauemmas Natura-alueesta voisi tarkastella.

Tuulivoimaloiden perustuksille ei esitetä toimenpiteitä voimaloiden toiminnan loputtua." Jätelain 72 §:n ja sen esitöiden mukaan roskaamiskieltoa sovelletaan myös sellaiseen esineeseen ja aineeseen, joka ei kiistatta ole jätettä, mutta voidaan sen kunnon, huolenpidon puutteen tai sijaintipaikan perusteella päätellä hylätyksi tai käytöstä poistetuksi. Näiden perusteella perustukset sekä maakaapeloinnit kuuluisi poistaa toiminnan jälkeen alueelta.

Puutteet luonto- ja linnustoselvityksissä on korjattava tulevalla maastokaudella. Kurjen mahdollista häiriintymistä alueella tulee tarkastella huolellisesti, koska sen on Suomen direktiivilaji.

 

 

Kunnanhallitus 07.08.2023 § 167  

307/10.02.02/2022  

 

 

Valmistelija vt. kunnanjohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Pohjois-Savon ELY-keskus antoi 30.6.2023 (POSELY/723/2023) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017, YVA-laki)

13 §:n mukaiseen päätöksen YVA-menettelyn soveltamisesta Lapinlahden Savolan tuulivoimahankkeessa.

 

Päätöksen teon pohjaksi YVA-yksittäistapauspäätöksen tekemistä ELY-keskus varasi Lapinlahden kunnanhallitukselle, kunnan ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisille sekä kaavoitukselle ja rakennusvalvonnalle mahdollisuuden esittää omat näkemyksensä hankkeesta vastaavan toimittamista

tiedoista, YVA-menettelyn soveltamistarpeesta sekä muista päätöksenteossa

mahdollisesti huomioon otettavista seikoista. Lausuntopyyntö

lähetetettiin myös Pohjois-Savon maakuntaliitolle.

 

ELY-keskus pyysi hankkeesta vastaavalta kirjallista vastinetta annetuista lausunnoista.

 

Lisäksi ELY-keskuksella on päätöstä tehdessään käytössään hankkeesta

vastaavan toimittamien tietojen ja saatujen viranomaislausuntojen

lisäksi seuraavat aineistot:

-         Savolan tuulivoimaosayleiskaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (kaavaluonnosvaiheen päivitetty versio 6.4.2023);

-         Savolann tuulivoimaosayleiskaavan luonnosvaiheen kaavakartta (21.4.2023) ja luonnosvaiheen kaavaselostus (21.4.2023);

-         Iso-Petäjämäen ja Tielammen tuulivoimahankkeiden YVA-ohjelmat sekä niistä annetut yhteysviranomaisen lausunnot.

 

ELY-keskukselle oli päätöksentekomenettelyn aikana tullut yhteydenottoja

yksityishenkilöiltä, jotka kunnanhallituksen tapaan ovat pitäneet

YVA-menettelyä tarpeellisena hankkeessa. Näkemystä on perusteltu

erityisesti seuraavilla seikoilla: 1) Hankkeen vaikutukset lähiasutukseen

ja luontoon, 2) hankkeessa tehtyjen luontoselvitysten puutteellisuus

sekä selvityksissä olevat virheet, 3) kunnanhallituksen näkemys YVA-menettelyn

tarpeellisuudesta sekä 4) 16.6.2023 julkaistuun hallitusohjelmaan

sisältyvä kirjaus, jonka mukaan tulevan hallituskauden kuluessa

tuulivoimahankkeiden YVA-raja lasketaan kattamaan kaikki teollisen kokoluokan

tuulivoimahankkeet.

 

YVA-lain mukaiseen yksittäistapauspäätöksentekomenettelyyn ei sisälly

yleistä kuulemista, kuten varsinaisessa YVA-menettelyssä, mutta edellä

mainitut näkemykset ELY-keskus on huomioinut päätöksenteossaan viran

puolesta siten kuin voimassa oleva lainsäädäntö tätä edellyttää.

 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen päätös on ettei Lapinlahden Savolan tuulivoimahankkeeseen sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

 

Perustelut:

 

Päätöksentekohetkellä voimassa olevan hankeluettelon kohdan 7e mukaisesti

YVA-menettelyä sovelletaan tuulivoimahankkeeseen silloin, kun rakennettavien

tuulivoimaloiden lukumäärä on vähintään 10 kappaletta tai niiden

yhteenlaskettu kokonaisteho on vähintään 45 MW.

 

Touko-kesäkuussa 2023 nähtävillä olleen luonnosvaiheen yleiskaavaaineiston

ja hankkeesta vastaavan ELY-keskukselle toimittamien lisätietojen

perusteella Savolan hankkeella ei ole sellaisia erityisominaisuuksia,

joiden perusteella sen voisi sanoa merkittävästi eroavan muista

vastaavan kokoluokan (5 voimalaa) teollisista tuulivoimahankkeista.

 

Tyypilliseen viiden voimalan hankkeeseen verrattuna Savolan hankkeen

vaikutusten voi katsoa jäävän jopa tavanomaista rajoitetummiksi, koska

hankkeessa suunniteltu sähköliityntäratkaisu ei edellytä uusien pitkien

voimajohtolinjojen rakentamista varsinaisen hankealueen ulkopuolelle.

Lisäksi YVA-päätöksentekomenettelyn aikana voimaloiden enimmäiskorkeus

on hankkeesta vastaavan ja kaavoittajan toimesta jo rajoitettu

250 metriin maanpinnasta alkuperäisen 275 metrin sijasta.

 

Savolan hankkeen välittömään läheisyyteen ei sijoitu muita olemassa

olevia ja/tai hyväksyttyjä tuulivoimahankkeita.

 

Savolan hankealueen etäisyys Lapinlahden keskustasta on noin 14 km

ja Varpaisjärven taajamasta noin 4 km. Hankealueen läheisyydessä sijaitsee

jonkin verran asutusta, mutta kyse ei ole YVA-lain liitteen 2 kohdassa

2 mainitusta tiheään asutusta alueesta.

 

Savolan hanke ei ole ristiriidassa alueella voimassa olevien maakunta tai

kuntakaavojen kanssa.

 

Varsinaiselle hankealueelle ei myöskään sijoitu luonnonsuojelualueita

tai Natura 2000 -verkoston kohteita.

 

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan Savolan hankkeesta todennäköisesti

aiheutuu vastaavan kokoluokan tuulivoimahankkeille tyypillisiä vaikutuksia

ihmisiin, maisemaan ja luonnonympäristöön. Hankkeella ei kuitenkaan

ole sellaisia ominaisuuksiin, sijaintiin tai vaikutusten luonteeseen

liittyviä erityispiirteitä, jotka muodostaisivat perusteen edellyttää

hankkeelta myös YVA-menettelyä muiden lakien mukaisten lupa- ja hyväksymispäätösten lisäksi.

 

Vaikka hankkeeseen ei sovelleta YVA-menettelyä, tulee hankkeesta

vastaavan YVA-lain 31 §:n nojalla olla riittävästi selvillä hankkeensa ympäristövaikutuksista siinä laajuudessa kuin kohtuudella voidaan edellyttää.

 

Lapinlahden kunnalla ei ole päätökseen muutoksenhakuoikeutta.

 

 Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee saadun päätöksen tiedoksi.

Kunnanhallitus katsoo, että asian valmistelussa, ennen varsinaisen kaavaehdotuksen lausuntokierrosta, tulee kiinnittää erityistä huomiota teknisen lautakunnan toimesta tarkastukseen ja valvontaan siten, että hankkeesta vastaavan selvitykset ympäristövaikutuksista ovat riittävät YVA-lain 31 §:n mukaisesti.

 

Päätös Kunnanhallitus merkitsi saadun päätöksen tiedoksi.

Kunnanhallitus katsoo, että asian valmistelussa, ennen varsinaisen kaavaehdotuksen lausuntokierrosta, tulee kiinnittää erityistä huomiota teknisen lautakunnan toimesta tarkastukseen ja valvontaan siten, että hankkeesta vastaavan selvitykset ympäristövaikutuksista ovat riittävät YVA-lain 31 §:n mukaisesti.