Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 18.09.2023/Pykälä 193


 

Talousraami 2024

 

Kunnanhallitus 18.09.2023 § 193  

309/02.02.00/2023  

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Henri Ruotsalainen 040 488 3011, henri.ruotsalainen@lapinlahti.fi, hallintojohtaja Ulla Nikulainen, vs. taloussihteeri Taina Turunen

 

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

 

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvion rakenteesta on säädetty, että talousarvion tulee sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat.

 

Lapinlahden kunnan tilinpäätökset olivat alijäämäisiä vuosina 2021 sekä 2022. Vuoden 2022 lopussa kunnan taseessa oli kumulatiivista alijäämää noin 0,6 miljoonaa euroa. 

 

Hyvinvointialueuudistuksella on ollut merkittävät vaikutukset kuntien toimintaan ja talouteen vuodesta 2023 alkaen. Lapinlahden osalta uudistuksen myötä kunnan talousarviosta poistuivat vuodesta 2023 alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen menot. Vastaavasti valtionosuusjärjestelmä ja verotus muuttuvat palvelujen järjestämisvastuun siirron myötä. Kunnilta siirrettävä valtionosuus- ja verotulorahoitus kohdistetaan hyvinvointialueille. 

 

Tuloveroprosentti muuttui, kun kaikkien kuntien veroprosenttia laskettiin 12,64 yksikköä. Myös yhteisöverotulo vähenee, koska kuntaryhmän jako-osuutta pienennetään. Kiinteistöverotuloihin ei kohdistu muutosta. Vuodelle 2024 kunnilla on taas mahdollisuus muuttaa veroprosentteja. 

 

Valtionosuudet on ennakoitu Kuntaliiton ennakkotietojen mukaan. Valtionosuuksia päivitetään syksyn mittaan ja lopulliset päätökset vuoden 2024 valtionosuuksista saadaan vasta vuodenvaihteessa. 

 

Lapinlahden kunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2024 valmistellaan pääosin perustuen vuoden 2023 talousarvioon, palveluihin ja toimintaan. Toimintatuotot sisältävät mm. sote-kiinteistöistä saatavat vuokratulot ja niiden korotukset. Toimintakuluissa on huomioitu palkankorotukset henkilöstökuluissa 3,33 %, sekä muut pienemmät tiedossa olevat kustannusten muutokset. Palkkakustannusten nousu, palveluissa ja materiaaleissa koettu inflaatio sekä kunnan vero- ja valtionosuustulojen muutos pakottavat kunnan lähes 1,8 miljoonaa euroa alijäämäiseen talousarvioon, ellei esimerkiksi verotukseen tehdä muutoksia vuodelle 2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Osasto 

Tp 2022 

RAAMI 2023 

TA 2023 

TP ENN 23 

RAAMI 2024 

Muutos raami 24/TA 23 

Hallinto-osasto 

4 049 590  

4 153 000  

3 926 898

 3 927 000 

4 100 000  

173 102  

Sote 

44 551 767  

 

 

 

 

 

Sivistys 

14 189 937  

15 066 000 

15 328 883  

  15 500 000  

15 700 000  

 371 117  

Tekninen 

 3 694 489 

1 011 000 

1 490 377  

   1 561 865 

1 700 000  

      209 623 

Ympäristö 

   919 938 

160 000  

 105 752  

     168 656  

175 000  

 69 248  

Yhteensä 

67 408 601  

20 390 000  

20 851 910  

21 913 032  

21 675 000 

823 090  

 

 

 

TP2022 

TA 2023 

TPE2023 

Raami TA2024 

Toimintatuotot 

8 465 406 

5 860 610 

5 806 200 

6 100 000 

Valmistu omaan käyttöön 

17 140 

0 

0 

0 

Toimintakulut 

-75 891 147 

-26 712 520 

-27 696 060 

-27 775 000 

Toimintakate 

-67 408 601 

-20 851 910 

-21 889 860 

-21 675 000 

Verotulot 

33 275 973 

17 085 000 

18 089 000 

17 457 000 

kunnallisverot 

28 091 141 

13 175 000 

13 994 000 

13 510 000 

yhteisöverot 

2 789 289 

1 650 000 

1 737 000 

1 482 000 

kiinteistöverot 

2 395 543 

2 260 000 

2 358 000 

2 465 000 

Valtionosuudet 

33 561 326 

7 235 000 

7 400 000 

5 133 000 

Rahoitustulot ja -menot 

1 385 078 

745 000 

985 000 

940 000 

Satunnaiset erät 

0 

0 

0 

0 

Vuosikate 

813 776 

4 213 090 

4 584 140 

1 855 000 

Poistot 

-3 273 340 

-3 548 020 

-3 548 020 

-3 622 000 

Poistoeron muutos 

17 212 

0 

0 

  

Tilikauden yli/alijäämä 

-2 442 352 

665 070 

1 036 120 

-1 767 000 

 

Talousarvion laadinta-aikataulu on seuraava:

 

Toimenpide 

Vastuutaho 

Määräaika 

Talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024-2026 raamit ja laadintaohjeet 

khall 

khall kokous 18.9. 

Talousarvion 2024 investointiraami 

khall 

khall kokous 9.10. 

Viranhaltijan TA-ehdotukset, tekstit, tavoitteet ja investointiesitykset valmiit 

jory 

joryn kokous 23.10. 

TA2024 käsittely lautakunnissa ja tytäryhtiöissä 

ltk:t ja tytäryhtiöt 

ltk:ien kokoukset, tytäryhtiöiden hallitukset 10.11. mennessä 

Kunnanhallituksen ja luottamushenkilöiden talousarvioseminaari 

poliittinen ohjaus 

talousseminaari 20.11. 

TA2024 käsittely kunnanhallituksessa 

khall 

khall kokous 4.12. 

TA2024 käsittely valtuustossa 

kvalt 

kvalt kokous 11.12. 

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 

khall 

31.1.2024 mennessä 

Talousarvion käyttösuunnitelmat 

ltk:t ja khall 

29.2.2024 mennessä 

 

Toiminnan tehostaminen ilman rakenteellisia muutoksia niin, että taloussuunnitelmasta tulisi tasapainoinen tai ylijäämäinen, ei ole riittävässä määrin mahdollista. Mahdolliset rakenteelliset muutokset ovat arvovalintoja, jotka on tehtävä huolellisesti harkiten, eikä niiden kiirehtiminen kokonaisuudessaan vuoden 2024 talousarvioon ole mielekästä. Raamin laadinnassa on huomioitu kuluvan vuoden talousarvio ja tämänhetkinen tilinpäätösennuste. Osastojen on tähdättävä raamin alittavaan talousarvioon ja jos tähän ei osastojohtajien ja kunnanjohtajan keinoin päästä, tiedottaa kunnanjohtaja huolesta kunnanhallitusta välittömästi.

 

Lisäksi kunnanhallitus määrittelee kokouksessaan 9.10. vuoden 2024 investoinneille oman investointiraamin.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää antaa oheisen raamin lautakunnille vuoden 2024 talousarvion valmistelun pohjaksi.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti antaa oheisen raamin lautakunnille vuoden 2024 talousarvion valmistelun pohjaksi.