Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.08.2022/Pykälä 135 

Kotihoidon ryhmäkotien Laurilan ja Maijalan toiminnanmuutoksen vaikuttavuus

 

Kunnanhallitus 20.06.2022 § 120 

 

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Kunnanhallitus on kokouksissaan 19.4.2022 § 74, 9.5.2022 § 85 ja 30.5.2022 § 101 käsitellyt sosiaali- ja terveyspalveluiden vuoden 2022 talousarvion toteutumista.

 

30.5.2022 kokouksessa kunnanhallitus päätti, että ryhmäkodit Laurila ja Maijala voidaan muuttaa kotihoidon yksiköiksi, jos laskelmilla voidaan osoittaa, että muutoksella saadaan aikaan säästöjä.
 

Vanhustyönjohtaja Elisa Pajalla on tehnyt liitteenä olevan aineiston mukaisesti selvityksen muutoksen vaikutuksista kuntalaisten yhdenvertaiseen palveluiden saatavuuteen kotihoidossa, henkilöstön kuormituksen tasaamiseen, ryhmäkodin asukkaisen taloudellisen tilanteen parantumisesta, henkilökunnan siirto mahdollisuudesta asumispalveluihin ja näin paineen purkuun vuodeosastolta ja erikoissairaanhoidosta.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy ryhmäkotien Laurila ja Maijala muuttamisen kotihoidon yksiköiksi. Järjestelyllä saavutettava taloudellinen hyöty on 87 000-250 000 euroa.

 

Päätös Anu Sorjosen esityksestä ja Tiina Heikkisen kannattamana kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että vanhuspalveluiden tulee järjestää välittömästi tiedotus- ja keskustelutilaisuus Laurilan ja Maijalan asukkaille sekä heidän omaisilleen.

Kunnanhallitus hyväksyi ryhmäkotien Laurila ja Maijala muuttamisen kotihoidon yksiköiksi. Järjestelyllä saavutettava taloudellinen hyöty on 87 000-250 000 euroa. 

Pöytäkirjamerkintä: Valtuuston I varapuheenjohtaja Aaro Kubin poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

 

Kunnanhallitus 08.08.2022 § 135  

224/02.02.02/2022  

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Marja Pelkonen ja Erkki Jyrkkänen ovat tehneet 8.7.2022 sekä Kalevi Väisänen on tehnyt 11.7.2022 oikaisuvaatimuksen Laurilan ja Maijalan ryhmäkotien toiminnan muutoksesta.

 

Molemmissa oikaisuvaatimuksissa vaaditaan Laurilan ja Maijalan säilyttämistä ryhmäkoteina.

 

Pelkosen ja Jyrkkäsen oikaisuvaatimuksen perusteet ovat:

 

  1. Nykyiset asiakkaat on sijoitettu em. ryhmäkoteihin, koska he eivät ole selvinneet omissa kodeissaan maksimaalisen kotihoidon ja kotihoidon tukipalvelujen avulla.
  2. Taloudellisen hyödyn laskelmat eivät ole realistisia.
  3. Laskelmissa ei ole huomioitu sitä, ettei asukkaiden nykyiset palvelu- ja hoitosuunnitelmat pidä paikkaansa uudessa järjestelyssä.

 

 Väisäsen oikaisuvaatimuksen perusteet ovat:

 

1)      Kotihoidon kautta tehtävä hoitotyö ei täytä kokonaisvaltaista hoidon tarvetta.

2)      Yhteisöllisyyden katoaminen ja turvattomuuden lisääntyminen

3)      Laskelmien toteutumisen epätodennäköisyys.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hylkää Marja Pelkosen ja Erkki Jyrkkäsen sekä Kalevi Väisäsen tekemät oikaisuvaatimukset.

Perusteet:

Valtuusto on vuoden 2018 talousarvion käsittelyssä 16.12.2017 § 76 päättänyt, että Laurila ja Maijala ryhmäkodit muutetaan kotihoidon yksiköiksi. Kunnanhallitus pani vuoden 2018 talousarviopäätöksen täytäntöön 8.1.2018 § 11. Kunnan kirjanpidossa Maijala ja Laurila eivät enää vuodesta 2018 ole olleet erillisiä kohteita eikä niillä ole enää ollut omaa rahoitusta, vaan ne ovat olleet osa kotihoidon tulosyksikköä.

Palvelulautakunta on 16.1.2018 § 5 hyväksynyt sosiaali- ja terveysosaston käyttösuunnitelman, jossa on todettu seuraavasti: Maijala ja Laurila muutetaan kotihoidon yksiköiksi ja Maijalasta vähennetään yhden yöhoitajan vakanssi (2 työntekijän vähennys).

Käytännössä Laurila ja Maijala ovat olleet kotihoidon yksiköitä jo vuoden 2018 alusta alkaen ja eikä kunnanhallituksen 20.6.2022 § 120 tekemä päätös vaikuta asiakkaiden saamiin palveluihin heikentävästi.

Asiakkaiden palvelun määrää ei vähene, eikä asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmaan määriteltyjen kuukausituntien määrää muutu.
Tästä on informoitu asiakkaita ja heidän omaisiaan. Tiedotustilaisuus asukkaille ja omaisille pidetty 11.7.2022.

Asiakkaille on jo nyt säännöllisen kotihoidon sekä turva- ja tukipalvelupäätökset. Tarvittaessa tehdään myös palvelutarpeen arviointi tehostettuun palveluasumiseen ja samalla haetaan tehostetun palveluasumisen paikkaa.

Päätös mahdollistaa hoitajien työpanoksen tehokkaamman käytön kotihoidossa.  Maijalassa on tällä hetkellä kolme tyhjää asuntoa, joka mahdollistaa hoitajien työpanoksen ohjaamisen muihin lähellä sijaitseviin kotihoidonyksiköihin. Jatkossa asiakkaiden kuntoisuus tulee olemaan parempi, koska asuntoihin ei ohjata tehostettua palveluasumista vaativia asukkaitta.

Palvelukotiyhdistys vastaa vuokralaisten ottamisesta yhteistyössä vanhuspalveluiden kanssa.

Hoidollisuuden turvaamiseksi hoitajat tekevät päivittäin arjessa huomioita asiakkaan kunnosta kirjausten ja havaintojen perusteella. Lisäksi käytössä RAI ja RAVA-arviot. Nämä arviot tehdään aina asiakkuuden alkaessa ja voinnin sekä toimintakyvyn muuttuessa.

Henkilökunnalta tulleen palautteen mukaan muutos tuo kotihoidon työntekijöiden työhön, työtapoihin ja työssä jakamiseen tasapuolisuutta.
 

 

Päätös Keskustelun aikana Anu Sorjonen esitti Jorma Rannion kannattamana oikaisuvaatimuksen hyväksymistä. Keskustelun jatkuessa Ossi Martikainen esitti Terttu Ruotsalaisen kannattamana, että asia jätetään pöydälle. Tämän jälkeen Jorma Rannio esitti Anu Sorjosen kannattamana, että asia käsitellään tässä kokouksessa.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana tehtiin esitys asian pöydälle jättämisestä sekä vastaesitys, ettei jätetä pöydälle. Asia joudutaan ratkaisemaan äänestämällä. Puheenjohtaja esitti, että asia ratkaistaan nimenhuutoäänestyksellä äänestysluettelon mukaisessa järjestyksessä siten, että ne, jotka kannattavat Ossi Martikaisen esitystä äänestävät "JAA", ja ne, jotka kannattavat Jorma Rannion esitystä äänestävät "EI". Äänestystapa ja - järjestys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä "JAA" ääniä annettiin kuusi (Pave Hirvonen, Jouni Majala, Ossi Martikainen, Terttu Ruotsalainen, Heidi Tuovinen ja Kari Virranta) ja "EI" ääniä kolme (Tiina Heikkinen, Jorma Rannio ja Anu Sorjonen).

Puheenjohtaja totesi Ossi Martikaisen esityksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi.

Pöytäkirjamerkintä 1: Valtuuston I varapuheenjohtaja Aaro Kubin poistui esteellisenä päätöksenteon ajaksi.

Pöytäkirjamerkintä 2. Tämä pykälä tarkastettiin heti.


.